Jednací řád VV ČBA

​J E D N A C Í Ř Á D

Zasedání Výkonného výboru ČBA

Úvodní ustanovení

Čl. 1

1. Jednací řád zasedání Výkonného výboru České bowlingové asociace (dále jen „VV ČBA") upravuje zásady jednání tohoto orgánu ČBA a jeho funkcionářů.

Čl. 2

1. Valná hromada ČBA (nebo Prezídium ČKBF) upravuje v rámci tohoto jednacího řádu (dále jen „řádu") usnesením své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání Výkonného výboru (dále jen „VV“).

Člen VV

Čl. 3

1. VV se skládá dle bodu 6.2 Statutu ČBA z Prezidenta, 1. viceprezidenta, 2. viceprezidenta, předsedů odborných komisí a předsedů VV RBA.

Čl. 4

1. Člen VV může být na jednání zastoupen na základě plné moci následovně:

- Předseda VV RBA může být zastoupen pouze členy příslušné VV RBA

- Předseda odborné komise může být zastoupen pouze členy příslušné odborné komise

2. Na základě zastoupení dle plné moci může člen VV při jednání VV disponovat nejvýše dvěma hlasy.

Práva a povinnosti člena VV

Čl. 5

1. Člen VV má právo účastnit se jednání VV a jejích orgánů, do nichž byl zvolen nebo ustanoven, v souladu s příslušnými předpisy.

2. Člen VV má právo na základě mandátu se vyjadřovat a hlasovat k daným bodům programu VV.

Čl. 6

1. Člen VV má za povinnost se zdržovat jakýchkoliv vulgarit a osobních invektiv vůči ostatním členům VV. Projevy na jednání VV nepodléhají žádným omezením.

2. Člen VV je povinen zúčastňovat se zasedání VV, řídit se stanovami a rozhodnutími VH ČKBF, Prezidia ČKBF, VH ČBA, Prezídia ČBA a VV ČBA, vykonávat svoji funkci zodpovědně ku prospěchu bowlingového sportu, dbát jeho zájmů a posilovat jeho společenské postavení. V případě neúčasti na jednání musí zajistit zastoupení nebo se včas z jednání řádněomluvit.

Pořádková opatření

Čl. 7

1. Předsedající může za nepřístojné chování člena VV napomenout; za opakované nepřístojné chování může člena VV vykázat z jednacího sálu. Vykázanému delegátovi nemusí být umožněno účastnit se hlasování. Pořádkové pravomoci předsedajícího podléhají všichni další účastníci jednání a osoby, které jsou jednání přítomni.

Jednání VV

Čl. 8

1. Jednání VV je neveřejné.

2. Jednání VV se mohou zúčastnit další pozvané osoby/hosté.

3. VV jmenuje zapisovatele (zpravidla tisková mluvčí), který/á zajišťuje podklady pro vyhotovení zápisu z jednání VV. Z jednání se může pořídit zvukový a obrazový záznam na základě schválení členy VV.

4. Jednání VV zahájí a řídí předsedající (zpravidla prezident).

5. Členové VV schvalují na jednání VV:

a) Program a body zde uvedené,

b) Přerušení a pokračování jednání,

c) Finanční, sportovní, organizační a další kroky VV, včetně příslušných dokumentů a předpisů,

d) Usnesení a závěry z jednání.

6. VV rozhoduje hlasováním členů a to nadpoloviční většinou hlasů všech členů VV s hlasem rozhodujícím. O předložených návrzích se hlasuje v pořadí, ve kterém byly předloženy. Hlasování je veřejné, pokud VV neurčí jinak.

7. VV může hlasovat dle rozhodnutí prezidenta formou PER ROLLAM, která má stejnou váhu jako samotné jednání VV.

Návrh znění V2: Jednací řád zasedání Výkonného výboru ČBA

2

Zápis z jednání VV

Čl. 9

1. O jednání VV se pořizuje zápis, v němž se uvedou body programu jednání, výčet přítomných členů VV/počtu hlasů (plných mocí) a přehled výsledků hlasování (bylo-li hlasování veřejné). Součástí zápisu jsou úplné texty přijatých usnesení a jiných dokumentů, které byly předmětem jednání.

2. Zveřejnění zápisu z jednání VV zajistí zapisovatel na stránkách ČBA

Vyloučení střetu zájmů

Čl. 10

1. Střetem zájmů při projednávání a hlasování na jednání VV se rozumí pouze ta situace, kdy sám člen VV prohlásí, že je ve střetu zájmu, a v tomto případě nebude hlasovat. Tato skutečnost se uvede v zápise o hlasování z jednání VV.

2. V ostatních případech má člen VV na jednání VV podle čl. 5 tohoto jednacího řádu právo hlasovat a nebude brán zřetel např. na pracovní poměr, příbuzenský poměr, obchodní vztah, vlastnický vztah, či majetkový vztah k danému projednávanému tématu, neboť se jedná o funkcionáře, který má řádný mandát a který byl do této funkce za člena VV zvolen, či ustanoven.

3. Člen VV si je vědom a bere na zřetel presumpci dobrých mravů, zásad a kodexu etiky při těchto jednáních a vystupování.

Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 11

1. Pokud některá věc není upravena tímto řádem nebo jinou normou, rozhodne ji přímo VV hlasováním.

Jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení, tj. 01. 10. 2018

Příloha

Krátké zprávy

19.06.2019 v 00:15

19.6. v 9.00 hod. pokračuje na ME soutěž pětičlenných týmů. Náš tým je po prvém dnu na 2. místě.

18.06.2019 v 08:18

Dnes v 10.00 hod. začíná na ME soutěž pětičlenných týmů.

16.06.2019 v 23:04

Soutěže na ME pokračují, naši reprezentanti hrají 17.6. nejprve od 9.00 a poté další od 12.45 hod.

13.06.2019 v 00:17

13. června od 10 hod. hrají na ME v poslední rundě soutěže jednotlivců Jaroslav Lorenc a Denis Kinc

11.06.2019 v 23:58

12. června hrají na ME v Mnichově od 9.00 Jan Macek a Jan Tříska, ve 13.45 bude hrát Ondřej Mlynář a Tomáš Plechata.

Galerie

Hanusíková Blanka
Bowlingzone Pardubice
Hanusíková Blanka

Hanusíková Blanka

Bowlingzone Pardubice
Nejlepší hráč Prestige 10
Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club
Nejlepší junior Prestige 10
Hanusíková Blanka
Bowlingzone Pardubice
Hanusíková Blanka

Hanusíková Blanka

Bowlingzone Pardubice
Nej. hráč Prestige 10, kat. P190
Nováková Iva
BSR Poděbrady
Nováková Iva

Nováková Iva

BSR Poděbrady
Nej. hráč Prestige 10, kat. P165