Záznam ze zasedání výkonného výboru ČBA

konaného dne 5. 4. 2018 v Praze

Přítomni: Karel Vopička, Ivan Burian, Jiří Beran st., Jiří Marval, Vojtěch Sádlík st., Jan Spáčil, Jan Čepelák, Jiří Beran ml.

Omluveni: Adam Vondráček, Tomáš Hlúch, Vojtěch Rosenberger

Host: Lucie Petáková

Zasedání výkonného výboru řídil prezident ČBA Ing. Karel Vopička

Úvod

Úvodem prezident ČBA přivítal přítomné účastníky jednání a seznámil je s jeho předpokládaným průběhem. Přivítal nového člena výkonného výboru, předsedu Komise pro mládež, Jiřího Berana ml. a vyjádřil poděkování odstoupivšímu Petru Havlovi za jeho dosavadní práci v asociaci.

  • 1.Provozní záležitosti

Jiří Marval informoval o způsobu nové elektronické registrace členské základny a o průběhu jejího zavádění do praxe. Karel Vopička informoval o situaci ohledně GDPR, která bude mít dopad na všechny sportovní spolky, ale i na organizátory soutěží. Informoval o uskutečněném školení a vydání Metodického pokynu MŠMT ČR, a také o přípravách na nutné změny, vyplývající z GDPR ze strany ČUS, formou instrukcí a vzorových formulářů, které by měl ČUS distribuovat mezi sportovní organizace v průběhu měsíce dubna 2018.

Jiří Beran st. informoval o zajištění všech medailí pro plánované mistrovské a regionální soutěže včetně problémů s doručením pro regionální mistrovství oblasti SEVER, které bylo způsobeno dodavatelem medailí.

  • 2.Jednací řád

Karel Vopička předložil členům výkonného výboru návrh nového Jednacího řádu zasedání výkonného výboru ČBA k diskuzi. Cílem Jednacího řádu je vyloučit možné střety zájmů při hlasování VV. Výkonný výbor přijal tuto ideu a doporučil upravit v této souvislosti i Statut ČBA tak, aby byl ve shodě s nově přijímaným dokumentem a řešil všechny možné vzniklé situace. VV pověřil Karla Vopičku dopracováním Jednacího řádu a předložení konečné verze ke schválení VV do data konání příštího zasedání VV.

  • 3.Reprezentace a výběrové řízení na její trenéry

Výběrové řízení bylo ukončeno dne 2. 4. 2018. Výběrového řízení se zúčastnili 2 kandidáti.

Trenérem mužské reprezentace byl výkonným výborem určen Jiří Uhlíř.

Trenérem ženské reprezentace byl výkonným výborem určen Adam Vondráček.

Výkonný výbor odsouhlasil pro letošní ME žen v Belgii účast Anny Petákové a jako trenérský doprovod Tomáše Hlúcha. O případném doplnění výpravy o jednu další hráčku bude VV hlasovat per rollam nejpozději do 25. 4. 2018. Tento aktuální výjezd české reprezentace na ME žen 2018 ještě nepodléhá nové koncepci národní reprezentace, která byla zveřejněna v březnu 2018. Nová koncepce se týká šampionátů 2019/2020 a přípravy na ně.

  • 4.Disciplinární komise a stanovisko výkonného výboru k otevřenému dopisu Marka Talpy

Výkonný výbor bere na vědomí otevřený dopis Marka Talpy. Vzhledem k tomu, že Marek Talpa nevyužil dobu pro podání odvolání k rozhodnutí Disciplinární komise, výkonný výbor zveřejní rozhodnutí Disciplinární komise na webu ČBA.

  • 5.Komise pro mládež – principy fungování TCM a další rozvoj juniorského bowlingu

Jiří Beran ml. představil nově založené Fórum juniorského bowlingu. První setkání s trenéry mládeže a TCM již proběhlo a bylo hodnoceno kladně. Setkání budou probíhat v 1-2 měsíčních intervalech. Informoval výkonný výbor o svém detailním návrhu na financování TCM, kde je kladen důraz na adresnosta transparentnost financování. Financování juniorského bowlingu by bylo realizováno několika směry.Prostředky přímo pro fungování TCM mají vycházet z počtu aktivních hráčů jednotlivých TCM. Dalším směrem je financování týmů v JBL podporou jednotlivých týmů – cestovné. V neposlední řadě návrh obsahuje například podporu bowlingových kempů, letních soustředěníči náborové akce jednotlivých TCM a samozřejmě vzdělávací program pro trenéry a pracovníky s mládeží. Cílem je zkvalitnit přípravu dětí a práci TCM. VV přijal tento materiál a pověřil předsedu Komise pro mládež jeho dopracováním a doplněním o přesné částky a termíny, a to do konce dubna 2018.

  • 6.Sportovně technická komise – soutěže

Výkonný výbor se seznámil s plánovanými akcemi. Pro akce do června 2018 jsou centra zajištěna a překontrolována. Jiří Marval prověří a zajistí objednávkami bowlingová centra pro akce v druhé polovině roku 2018.

  • 7.Rozvoj sportovního bowlingu

Jan Spáčil navrhl oslovit okolní země (Německo, Slovensko, Rakousko, Maďarsko) a uspořádat mezinárodní turnaj. Zároveň předložil k diskuzi možnost účasti naší juniorské reprezentace na některé z juniorských soutěží v zahraničí. Ivan Burian informoval o možnosti uskutečnit v červenci nebo srpnu přátelské utkání se Slovenskem.

  • 8.Diskuze

Jan Spáčil informoval výkonný výbor o právě ukončeném ME juniorů v Dánsku. Karel Vopička jménem VV poděkoval všem členům výpravy za výbornou reprezentaci naší vlasti na této akci a ještě jednou pogratuloval k zisku stříbrných medailí našeho dívčího týmu.

Závěr:

Závěrem zasedání výkonného výboru poděkoval prezident ČBA všem přítomným za účast. Příští zasedání se uskuteční v červnu 2018.

Praha, 5. 4. 2018

Zaznamenala: Bc. Lucie Petáková

Schválil: Ing. Karel Vopička

Krátké zprávy

30.06.2018 v 14:04

Na mistrovství Evropy seniorů 2018 získala dvojice Lébrová - Nováková bronzovou medaili. Gratulujeme!

30.06.2018 v 14:04

Na mistrovství Evropy seniorů 2018 získala dvojice Hanusíková - Hanušová zlatou medaili. Gratulujeme!

30.06.2018 v 09:25

Na mistrovství Evropy seniorů 2018 získala trojice Uhlíř-Drábek-Hindrák stříbrnou medaili. Gratulujeme!

Galerie

Lorenc Jaroslav ml.
expert King Pins
Lorenc Jaroslav ml.

Lorenc Jaroslav ml.

expert King Pins
Nejlepší hráč Prestige 2017-2018
Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club
Nejlepší hráč Prestige 2017-2018, kat. P190
Petáková Anna
Rabbits Praha
Petáková Anna

Petáková Anna

Rabbits Praha
Nejlepší hráčka Prestige 2018-2019
Stupka Jan
KRPA
Stupka Jan

Stupka Jan

KRPA
Nejlepší hráč Prestige 2017-2018, kat. P165