Záznam ze zasedání výkonného výboru ČBA

konaného dne 26. 7. 2018 v Praze

Přítomni: Karel Vopička, Ivan Burian, Jiří Beran st., Jiří Marval, Vojtěch Sádlík st., Jan Čepelák, Adam Vondráček

Omluveni: Tomáš Hlúch, Vojtěch Rosenberger, Jiří Beran ml., Jan Spáčil

Host: Karolína Černíková

Zapisovatel: Lucie Petáková

Zasedání výkonného výboru řídil prezident ČBA Ing. Karel Vopička

Úvod

Úvodem prezident ČBA přivítal přítomné účastníky jednání a seznámil je s jeho předpokládaným průběhem a programem. Zároveň uvítal hosta, Karolínu Černíkovou, které předal slovo. Paní Karolína Černíková vznesla několik dotazů ohledně fungování ČBA a ČKBF, stanov a náplní práce jednotlivých členů výkonného výboru a prezídia. Detailního zodpovězení těchto dotazů se ujal prezident ČBA Karel Vopička. Po vzájemném vyjasnění si stanovisek a názorů dospěl VV k závěru a doporučuje ještě více zvýšit informovanost širší bowlingové veřejnosti:

 • 1)Zveřejnit respektive lépe vysvětlit členské základně náplň práce jednotlivých členů VV
 • 2)Znovu informovat o jednotlivých vnitřních předpisech ČBA, např. o etickém kodexu, jehož součástí je i určitý závazek k ČBA osvětovými články a nejenom zveřejněním vlastních předpisů
 • VV pozitivně kvitoval účast Karolíny Černíkové, neboť názory členů asociace jsou důležité a přínosné pro další činnost Prezídia, VV i ČBA jako celku.
 • 1.Návrh na doplnění termínového kalendáře

Karel Vopička předložil VV návrh na zveřejnění a zanesení všech plánovaných termínů zasedání VV do kalendáře pro zbytek roku 2018 a rok 2019.

Návrh byl přijat.

 • 2.Výběrové řízení ČBA – vyhodnocení nabídek na spolupráci v oblasti propagace, výběr partnera pro Extraligu ČBL pro rok 2018/19
 • Na základě podaných nabídek schválil VV nejvýhodnější nabídku, kterou podala firma HPM TEC s.r.o.. Extraliga 2018/19 ponese tedy jméno ProBowling Extraliga. Sponzorský dar ve výši 200 tis. Kč bude v celé výši použit jako prize money pro zúčastněné týmy, pravidla rozdělení určí dodatek propozic soutěže. Jednání ani hlasování o tomto bodu se neúčastnil Ivan Burian.
 • 3.Schválení rozpočtu

Prezident ČBA Karel Vopička předložil VV návrh rozpočtu pro 2. pololetí 2018. Jelikož nyní jsou hlavními příjmy asociace dotace poskytované na kalendářní rok a nikoliv příjmy ze soutěží, přejde asociace z hlediska rozpočtového na plánování na kalendářní rok namísto plánování dle sezóny. Z hlediska účetnictví asociace přešla z fiskálního na kalendářní rok už loni, takže tento krok je logický. Rozpočet na celý rok 2019 bude přijat do konce roku 2018.

Další případné příjmy od sponzorů na letošní ročník Školní bowlingové ligy a Juniorské bowlingové ligy budou upřesněny resp., výběrová řízení ještě nejsou ukončena. Všechny ostatní položky rozpočtu byly VV schváleny.

Rozpočtové kapitoly věnované trenérům a tréninku označené *) jsou podmíněny vypracováním a schválením koncepce práce Trenérské komise v obdobném duchu, jako ji má vypracovanou a schválenou Komise pro mládež a Komise pro reprezentaci. TK koncepci vypracuje a předloží nejdéle do konce září 2018 ke schválení VV.

 • 4.Školní liga – návrh na vznik kroužků bowlingu

Jiří Beran st. přednesl návrh na projednání vzniku bowlingových kroužků pro děti, které se v průběhu projektu školních lig začnou bowlingu věnovat, ale zatím nemají možnost trénovat pod některým z TCM.

VV doporučil Komisi pro mládež vypracovat konkrétní návrh na základě počtu zájemců a možností využít trenéry ČBA, jejichž závazkem je práce s mládeží.

 • 5.Český seniorský pohár a ME seniorů 2020

Prezident ČBA byl VV pověřen projednat nominační podmínky a možnost využití ČSP s M. Souškem a případně dalšími zástupci spolku Seniorbowling. Přednesl nástin možností, které zástupcům spolku předestře a VV tyto možnosti akceptoval.

 • 6.Doplnění informací na webových stránkách ČBA

VV doporučil na základě jednání i úvodu s hostem rozšířit informace o výjezdech na ME a MS z hlediska rozdělení zodpovědnosti jednotlivých členů výpravy dle schválené Koncepce národní reprezentace v bowlingu. Toto bude učiněno před každým výjezdem jednotlivě, protože i složení výprav může být vždy odlišné.

 • 7.Nivelace drah

Adam Vondráček informoval o probíhající nivelaci drah v bowlingovém centru Bowlingzone Pardubice. Certifikace a mapping ETBF, bude proveden Mariosem Nicolaidesem 27-30. 8. 2018, současně s certifikací a mappingem centra Bowling Brno.

VV odhlasoval participaci asociace na nivelaci pardubického centra s tím, že všechny vynaložené náklady budou asociaci vráceny ve formě odečtů odpovídajících finančních prostředků z faktur vystavených centrem za pronájem drah na všech soutěžích pořádaných tam ČBA a to nejdéle do 3 let od provedení nivelace.

 • 8.Rejstřík sportovců

V souladu se vznikem Rejstříku sportovních organizací, sportovišť a sportovců MŠMT ČKBF bude koordinovat a zapisovat data z obou svých pobočných spolků. Za přípravu všech podkladů ze strany ČBA zodpovídá sekretář a bude plnit pokyny generální sekretářky ČKBF.

 • 9.Diskuze

Prezident ČBA Karel Vopička prodiskutoval s VV návrh a připomínky na uskutečnění Galavečeru České bowlingové asociace k 20. výročí sportovního bowlingu v České republice.

Závěr:

Závěrem zasedání výkonného výboru poděkoval prezident ČBA všem přítomným za účast. Příští zasedání se uskuteční v září nebo říjnu 2018 – datum bude uvedeno v kalendáři.

V Praze 28. 7. 2018

Zaznamenala: Bc. Lucie Petáková

Schválil: Ing. Karel Vopička

Krátké zprávy

24.03.2019 v 17:18

Mistrovský titul na MČR dvojic seniorů 2019 získala v kategorii mixů dvojice Jana Lébrová - Jiří Vrážel.

23.03.2019 v 22:42

Mistrovský titul na MČR dvojic seniorů 2019 získala v kategorii žen dvojice Blanka Hanusíková - Dana Hanušová a v kategorii mužů Milan Soušek - Tomáš Rathouský.

16.03.2019 v 13:42

Otevřena OBSAZOVAČKA na 9. turnaj Prestige.

25.02.2019 v 11:43

Obsazovačky na všechna Mistrovství regionů 2019 jsou již otevřeny, najdete je zde v horním menu OBSAZOVAČKY.

Galerie

Petáková Anna
expert King Pins
Petáková Anna

Petáková Anna

expert King Pins
Nejlepší hráč Prestige 8
Rác Václav
Bombers
Rác Václav

Rác Václav

Bombers
Nej. hráč Prestige 8, kat. P190
Petáková Anna
expert King Pins
Petáková Anna

Petáková Anna

expert King Pins
Nejlepší žena Prestige 8
Valošek Tomáš
Jadran Frýdek Místek
Valošek Tomáš

Valošek Tomáš

Jadran Frýdek Místek
Nej. hráč Prestige 8, kat. P165