Juniorská bowlingová Extraliga 2018-19

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§1. Vypisovatel Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA) Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 – Strahov

§2. Vedoucí soutěže Předseda STK Jiří Beran st., e-mail: stk@czechbowling.cz

§3. Termíny a místo konání

3.1. Termíny jsou uvedeny v příloze č. 3 těchto propozic a budou uvedeny na www.czechbowling.cz u každé příslušné soutěže.

3.2. Místa konání budou upřesněna po uzávěrce přihlášek a zaslána na emaily kapitánů a organizačních pracovníků družstev.

3.3. Hracím dnem Juniorské bowlingové Extraligy je neděle.

§4. Účastnický poplatek

4.1. Poplatek za „Přihlášení družstva“ do soutěže se nehradí, přihlášení je zcela zdarma.

4.2. Poplatek za „Hrací den“ se nehradí, je zdarma.

§5. Podmínky a právo účasti

5.1. Každé družstvo, které má zájem o účast v lize, musí splňovat základní podmínky, které jsou uvedeny níže.

5.2. Přihlášením do soutěže družstvo souhlasí s propozicemi soutěže.

5.3. Družstva s právem účasti mohou tvořit buď hráči a hráčky stejného oddílu nebo družstva, která se skládají z hráčů rozdílné klubové příslušnosti, pokud splňují věkové podmínky účasti v Juniorské bowlingové Extralize 2018/2019. Hráči a hráčky startující na soupisce družstva z jiného oddílu se na soupisce uvedou pod svou klubovou příslušností. Účast hráčů rozdílné klubové příslušnosti ve smíšeném družstvu Juniorské bowlingové Extraligy 2018/2019 uvedených na soupisce se nepovažuje za střídavý start.

5.4. Právo účasti mají všechna družstva, která do stanoveného termínu zašlou přihlášku do soutěže. Přihlášená družstva budou následně rozdělena do šesti až osmičlenných skupin vytvořených zejména podle působnosti jednotlivých oddílů na území ČR. O rozdělení do skupin rozhoduje s konečnou platností STK.

5.5. Právo účasti v Juniorské bowlingové Extralize mají hráči a hráčky narozeni po 1. 7. 2000 a všech následujících ročníků. Spodní hranice věku hráče není stanovena, v případě hráčů nebo hráček mladších 7 let bude možnost startu v Juniorské bowlingové Extralize posouzena individuálně s ohledem na schopnost takového hráče fyzicky zvládnout hrací den a tempo zápasů. Posouzení provádí Komise mládeže. Horní hranice juniora s právem účasti v Juniorské bowlingové lize je stanovena tak, aby v průběhu soutěžního ročníku nedosáhl věku 19 let.

5.6. Hráči a hráčky Juniorské bowlingové Extraligy starší 12-ti let se mohou souběžně účastnit i Extraligy (ligy dospělých). Upozorňujeme, že soutěže Juniorské bowlingové Extraligy a Extraligy mohou výjimečně probíhat ve stejném termínu.

§6. Přihlášky

6.1. Přihlášky a soupisky do Juniorské bowlingové Extraligy (dále jen Juniorská liga) se zasílají elektronicky na adresu stk@czechbowling.cz.

6.2. Přihláška a soupiska jsou nedílnou součástí těchto propozic (viz příloha č. 1 a příloha č. 2).

6.3. Termín uzávěrky přihlášek do ligy je 16. 9. 2018.

6.4. Termín pro zaslání soupisek do ligy je 20. 9. 2018.

6.5. Přihlášená družstva budou zveřejněna na www.czechbowling.cz

§7. Platnost

7.1. Tyto propozice platí pro všechny skupiny Juniorské ligy řízené Sportovně technickou komisí (dále jen STK), pro soutěžní ročník 2018/2019.

7.2. Propozice nabývají účinnosti dne 1. 7. 2018.

§8. Postupy do celostátního Finále o titul Juniorský mistr České republiky 2018/2019 družstev

8.1 Po skončení základní části Juniorské bowlingové Extraligy 2018/2019 proběhne celostátní finálový turnaj o titul „Juniorský mistr České republiky 2018/2019. Postupový klíč upravují samotné propozice Finále Juniorské Extraligy 2019 vydané nejpozději do 1.10.2018.

§9. Ceny za umístění

9.1 Družstva umístěná na 1. až 3. místě v každé skupině Juniorské bowlingové Extraligy získají ocenění za umístění. Ocenění obdrží každý hráč uvedený na základní soupisce.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

§10. Předpis Hraje se podle platného Soutěžního řádu ČBA, případně dalších interních předpisů a směrnic, nestanoví-li tyto propozice jinak.

§11. Průběh hracího dne

11.1 Řádný průběh hracího dne zajišťuje hlavní rozhodčí.

11.2 Zahájení hracího dne a prezenci družstev na jednotlivé hrací dny provádí hlavní rozhodčí nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem 1. tréninku hracího dne.

11.3 Ukončení prezence je 15 minut před plánovaným začátkem 1. tréninku hracího dne.

11.4 Čekací doba 15 minut běží od ukončení prezence do zahájení tréninku.

§12. Systém soutěží 12.1 Rozřazení, rozlosování a pořadí utkání soutěžního ročníku bude stanoveno v dokumentu pod názvem „Rozlosování soutěže“ a zveřejněno na webových stránkách ČBA .

§13. Systém hry

13.1 Tříčlenná družstva odehrají každou hru v hracím dni střídavě na páru drah - americký systém (čl. 2.9.1 Pravidel bowlingu).

13.2 Družstva mají právo na trénink v rozsahu 10 min. Před první hrou hracího dne, pokud nestanoví rozhodčí jinak.

13.3 V případě smíšených družstev, nebo účasti dívčích týmů ve smíšené soutěži, je každé juniorce připočítán handicap 8 bodů.

13.4 K dosaženému výsledku hráče družstva je připočítán „věkový“ hráčský handicap viz rozpis níže. ročník narození - handicap:

2001 – 02 bodů

2002 – 04 bodů

2003 – 06 bodů

2004 – 08 bodů

2005 – 10 bodů

2006 – 15 bodů

2007 – 20 bodů

2008 – 25 bodů

2009 – 30 bodů

2010 – 35 bodů

2011 – 40 bodů

2012 – 45 bodů

§14. Tabulka a její hodnocení

14.1 Pořadí družstev v tabulce se řídí počtem získaných bodů v hodnocení družstev a body ze vzájemných zápasů hráčů (viz. § 15).

14.2 V případě bodové rovnosti v tabulce rozhoduje o lepším umístění (v uvedeném pořadí): 14.2.1 Vyšší součet výkonů (skóre včetně věkových a dívčích handicapů) družstva z odehraných hracích dní. 14.2.2 Bodový zisk ze vzájemných utkání.

14.2.3 Dodatkový zápas.

§15. Bodové hodnocení družstev

15.1 V utkání se hraje celkem o pět bodů, které se rozdělují takto: Hráči na prvních, druhých a třetích místech v sestavě spolu hrají vždy o bod. V případě nerozhodného výsledku má každý hráč půl bodu. Družstvo, které dosáhlo vyššího součtu výsledků svých hráčů, dostane dva body. V případě nerozhodného výsledku dostane každé družstvo jeden bod.

15.2 Výsledek hráče je dán dosaženým výkonem, ke kterému jsou připočteny věkové a dívčí handicapy (viz. § 13).

§16. Postupy a sestupy

16.1 Z Juniorské bowlingové Extraligy se v ročníku 2018/2019 nesestupuje.

§17. Rozlosování soutěží

17.1 Rozlosování a případné změny v soutěžích budou zveřejňovány prostřednictvím oficiálních www stránek ČBA a budou zaslány na e-mailové adresy organizačních pracovníků a kapitánů družstev uvedených v přihlášce družstva.

17.2 Rozhodčí je delegován nejpozději den před termínem konání hracího dne, jména hlavních rozhodčích budou zveřejněna na oficiálních www stránkách ČBA.

17.3 Samostatné rozpisy hracích skupin budou s obsazením a rozlosováním skupin s herními časy zveřejněny nejpozději týden před vypsaným termínem konání.

§18. Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí těchto Propozic:

Příloha č. 1 – Přihláška družstva do soutěže

Příloha č. 2 – Soupiska družstva

Příloha č. 3 – Termíny soutěže

OSTATNÍ USTANOVENÍ

§19. Povinnosti kapitána družstva

19.1 Předkládá při prezenci před zahájením hracího dne platnou soupiskou družstva a registrační průkazy hráčů, kteří nastoupí k zápasům.

19.2 Je povinen nahlásit rozhodčímu dodatečný střídavý start v průběhu hracího dne a zajistit dopsání hráče na soupisku družstva.

19.3 Po ukončení zápasu je povinen zapsat výsledky svého družstva a svým podpisem stvrzuje v zápise o utkání správnost výsledků soupeře.

§20. Zápis o utkání

20.1 Hráči hrají proti sobě tak, jak jsou uvedeni na zápisu o utkání, a to tak, že proti sobě hrají hráči zapsaní dle svého pořadí.

20.2 První zapisuje sestavu na zápis o utkání družstvo vedené v zápise o utkání jako první. Zapíše-li svoji sestavu na zápis o utkání družstvo vedené v zápise o utkání jako druhé, je takto zapsané pořadí hráčů platné a konečné. Na již zapsaném pořadí hráčů nelze nic měnit.

§21. Povinnosti družstev

21.1 Hráči nastupují ke hře v jednotném dresu klubu, za jehož družstvo nastupují k utkání.

21.2 Za bowlingový dres jsou považovány shodné trikoty nebo košile. Hráči, kteří nemají jednotný dres, se vystavují možnosti postihu dle rozhodnutí DK.

21.3 Hráči družstva jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí rozhodčího soutěže. V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může určený organizační pracovník udělit napomenutí a předat přestupek k řízení DK.

§22. Právo změn STK-ČBA, jako řídící orgán soutěže, si vyhrazuje právo změn propozic a příloh.

Ing. Karel Vopička v. r., president ČBA

Jiří Beran v. r., předseda komise mládeže

Krátké zprávy

12.08.2019 v 12:10

V pondělí 12.8. v 23.59 proběhne uzávěrka přihlašování a odhlašování na 2. turnaj PRESTIGE.

30.07.2019 v 11:44

Otevřena "obsazovačka" na 2. turnaj PRESTIGE.

26.07.2019 v 10:07

Zveřejněn mazací model na 1. turnaj Prestige

19.07.2019 v 09:17

V neděli 21.7. proběhne uzávěrka přihlašování a odhlašování na 1. turnaj PRESTIGE.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club
Vítěz 1. turnaje Prestige 2019-2020
Lorenc Jaroslav
expert King Pins
Lorenc Jaroslav

Lorenc Jaroslav

expert King Pins
2. místo na 1. turnaji Prestige 2019-2020
Rác Václav
Bombers
Rác Václav

Rác Václav

Bombers
3. místo na 1. turnaji Prestige 2019-2020
Šimánek Ladislav
BT Notaxo
Šimánek Ladislav

Šimánek Ladislav

BT Notaxo
Nejlepší hráč kategorie P190, 1. turnaj Prestige 2019-2020
Synek Aleš
STRIKE
Synek Aleš

Synek Aleš

STRIKE
Nejlepší senior, 1. turnaj Prestige 2019-2020
Zvěřinová Lenka
bez klubové příslušnosti
Zvěřinová Lenka

Zvěřinová Lenka

bez klubové příslušnosti
Nejlepší žena, 1. turnaj Prestige 2019-2020
Černíková Michaela
Xbowling club
Černíková Michaela

Černíková Michaela

Xbowling club
Nejlepší hráč kategorie P165, 1. turnaj Prestige 2019-2020