Mistrovství České republiky dvojic 2018

Pro kategorie dvojic muži, ženy, mix..

Propozice pro kvalifikace a finálovou část MČR pro kategorie: dvojice mužů, dvojice žen a smíšené dvojice.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • §1. Vypisovatel

Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA)

Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 – Strahov

 • §2. Řízení soutěže
 • Řízením soutěže je VV ČBA pověřena STK ČBA, vedoucím soutěže je její předseda Jiří Beran st.
 • §3. Termíny a místo konání
 • 3.1.Termíny a hrací časy kvalifikace:
  Termíny pro kvalifikační hry jsou 4.9.2018 – 4.10.2018.
 • 3.2.Místo konání:
 • centrum Šantovka Olomouc
 • centrum Bestbowling Zličín
 • centrum Strikeland Chomutov
 • centrum Bowlingzone Pardubice
 • Do kvalifikace se mohou zapojit i další centra a to na základě své žádosti, zaslané na stk@czechbowling.cz, za předpokladu, že na tomto centru se zúčastní minimálně 16 hráčů.

  Organizátor si vyhrazuje právo přesunu hráčů v případě malé obsazenosti bloku her.

  • 3.3.Termíny semifinále a finále:
  • 3.3.1.Kategorie dvojice mužů, dvojice žen
  • termín 13. 10. 2018 centrum Best Bowling Zličín
  • 3.3.2.Kategorie dvojice mix
  • • termín 14. 10. 2018 centrum Best Bowling Zličín

  §4. Účastnický poplatek/Startovné

  • 4.1.Účastnický poplatek 100,- Kč hradí pouze hráč, který chce své dosažené výsledky započítat do dvou kategorií zároveň.
  • 4.2.Kvalifikace: Startovné je stanoveno na 600,-Kč/hráč, úhrada se provádí hotově na místě při prezenci před začátkem turnaje.
  • 4.3.Semifinále: Startovné je stanoveno na 600,-Kč/hráč, úhrada se provádí hotově na místě při prezenci před začátkem turnaje.
  • 4.4.Finále: Startovné se neplatí

  §5. Podmínky a právo účasti

  • 5.1.Mistrovství ČR dvojic je otevřeno pro registrované i neregistrované hráče, kteří mají státní občanství ČR, nebo trvalý pobyt na území ČR k datu 1. 1. 2018.
  • 5.2.Mistrovství se mohou zúčastnit hráči narození do 30.6.2006.

  §6. Přihlášky

  • 6.1.Přihlášky se provádí do vypsaných obsazovaček dle jednotlivých kvalifikačních center, viz levé menu "Obsazovačky" na www.czechbowling.cz. Do dané obsazovačky se stačí nahlásit jako jednotlivec a není vůbec důležité, aby Vaše dvojice hrála na stejném centru nebo ve stejné rundě.
  • 6.2.Při přihlášení do turnaje je hráč povinen nahlásit, ve které kategorii bude hrát a s kým bude danou kategorii ve dvojici hrát, nahlášené složení dvojic nelze měnit. Toto přihlášení je nutné provést nejpozději do 5.9.2018, případně před zahájením kvalifikačních her a to emailem na adresu stk@czechbowling.cz.
  • 6.3.Uzávěrka přihlášek je 7 dnů před zahájením hracího dne.
  • 6.4.Pozdní přihlášky budou přijímány pouze do plného vytížení hracích rund (dále jen bloku her).
  • 6.5.Po přihlášení do turnaje lze bezplatně zrušit účast na turnaji nejpozději do dne uzávěrky přihlášek, po tomto termínu bude po přihlášených účastnících požadován účastnický poplatek dle soutěžního řádu.
  • 6.6.Na turnaji nelze hrát restarty.

  §7. Prezence

  • 7.1.Prezence je zahájena nejpozději 30 minut před plánovaným zahájením hracího bloku.
  • 7.2.Ukončení prezence je 15 minut před zahájením hracího bloku.
  • 7.3.Dvojice hrající spolu nejsou povinny hrát kvalifikaci v jednom kvalifikačním bloku her, ani na stejné herně. V případě, že dvojice hraje kvalifikaci v jednom bloku her, má přednostní právo losovat počáteční pár drah tak, aby jim bylo umožněno hrát společně. Za dvojici losuje pár drah pouze jeden hráč. Toto ustanovení neplatí pro dvojice mix.
  • 7.4.Losování drah se provádí po ukončení prezence.

  TECHNICKÁ USTANOVENÍ

  §7. Předpis

  Hraje se podle platných „Základních pravidel hry dle ČBA“ a případných změn a doplňků, Soutěžního řádu ČBA a dalších interních předpisů ČBA. Nestanoví-li tyto propozice jinak.

  §8. Herní systém kvalifikace

  • 8.1.V kvalifikaci odehraje každý hráč celkem šest her střídavě na páru drah – americký systém (čl. 2.9.1 Pravidel bowlingu)
  • 8.2.Před zahájením bloku her (2+2+2) mají hráči právo na společný trénink v rozsahu 10 minut.
  • 8.3.První dvě hry v bloku odehrají hráči na páru drah, který si vylosují, po dvou hrách se hráči posouvají na další pár drah, dle pokynů rozhodčího. Na jedné dráze mohou hrát maximálně dva hráči.
  • 8.4.Hráč je povinen při prezenci nahlásit zda kvalifikační blok her, které bude hrát, chce započítávat do všech přihlášených kategorií, případně pouze do jedné. V případě, že se hráč rozhodne hrát kvalifikaci pro každou kategorii samostatně, je povinen uhradit poplatek za hru při každé účasti v kvalifikaci.
  • 8.5.Dosažené výkony jednotlivců se započítávají do všech kategorií, do kterých se hráč přihlásil dle bodu 8.4.
  • 8.6.O pořadí v kvalifikační části turnaje rozhoduje celkový součet z odehraných 12 her dvojice, v případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o konečném pořadí:
  • a)vyšší dosažený nához dvojice
  • b)vyšší nejnižší dosažený nához dvojice
  • c)případně další vyšší či vyšší nejnižší nához dvojice
  • 8.7.Do semifinále postupuje:
  • 24 dvojic mužů
  • 12 dvojic žen
  • 24 dvojic mix

  §9. Herní systém semifinále a finále

  9.1.V semifinále odehraje každá dvojice celkem 12 her (každý hráč z dvojice tedy 6 her) střídavě na páru drah – americký systém (čl. 2.9.1 Pravidel bowlingu)

  9.2.Před zahájením bloku her (2+2+2) mají hráči právo na společné rozcvičení v rozsahu 10 minut.

  9.3.První dvě hry odehraje dvojice na páru drah, které si vylosuje, po dvou hrách se dvojice posouvá na další pár drah dle pokynů rozhodčího. Na jedné dráze může hrát maximálně jedna dvojice.

  9.4.O pořadí v semifinále rozhoduje celkový součet z odehraných 12 her dvojice, v případě rovnosti celkového počtu shozených kuželek rozhoduje o konečném pořadí:

  • a)vyšší dosažený nához dvojice
  • b)vyšší nejnižší dosažený nához dvojice
  • c)případně další vyšší či vyšší nejnižší nához dvojice

  9.5.Do finále postupuje:

  • 8 dvojic mužů
  • 4 dvojic žen
  • 8 dvojic mix

  9.6.Finálová část turnaje dvojic mužů a dvojic mix:
  Dvojice hrají mezi sebou vyřazovací play-off systém na 2 vítězná utkání. Nasazení do play-off je následující: 1-8 dvojice (utkání A), 2-7 dvojice (utkání B), 3-6 dvojice (utkání C), 4-5 dvojice (utkání D). Dále hrají proti sobě vítězové A-D, B-C. Následně sehrají vítězové zápas na dvě vítězná utkání o první místo. O třetí místo se nehraje, poraženým semifinalistům budou udělena dvě ocenění za třetí místo.

  9.7.Finálová část turnaje dvojic žen:
  Dvojice hrají mezi sebou vyřazovací play-off systém na 2 vítězná utkání. Nasazení do play-off je následující: 1-4 dvojice, 2-3 dvojice. Následně sehrají vítězové zápas na dvě vítězná utkání o první místo. O třetí místo se nehraje, poraženým semifinalistům budou udělena dvě ocenění za třetí místo.

  9.8.Společná ustanovení pro finálovou část:
  Finálová část je hrána vždy na dvě vítězná utkání, maximálně tři zápasy. V případě nerozhodného výsledku (jedna výhra a jedna remíza pro dvojici) rozhoduje rozhoz na 9. a 10. frame až do úplného rozhodnutí.

  §10. Mazací model

  • 10.1.Mazací model pro semifinále a finále bude vybrán STK ČBA a bude publikován na www.czechbowling.cz. Termín zveřejnění je dva dny před hracím dnem.
  • 10.2.Úprava drah bude probíhat před každým hracím blokem.

  §11. Ceny za umístění

  • 13.1.Hráči na 1. místě v každé kategorii získají titul "Mistr / Mistryně ČR v kategorii dvojic".
  • 13.2.Hráči na 2. - 3. místě v každé kategorii obdrží ocenění za umístění.

  §12. Povinnosti a práva

  • 12.1.Hraje se podle platných Pravidel bowlingu a případných změn a doplňků Soutěžního řádu ČBA.
  • 12.2.Hlavní rozhodčí vymezí hrací prostor a seznámí účastníky se systémem hry.
  • 12.3.Hráči nastupují ke hře v dresu klubu, jehož jsou členy. Hráči bez klubové příslušnosti mohou použít vlastní úbor v souladu s pravidly a soutěžním řádem ČBA.
  • 12.4.Do hracího prostoru je při hře povolen vstup pouze hráčům, rozhodčím, odpovědnému delegátovi, technické obsluze, případně trenérovi.
  • 12.5.Do hracího prostoru je zakázáno vnášet jakékoliv nápoje v otevřených nádobách. Také je zakázáno používat v hracím prostoru přístroje GSM, nebo jinou spojovací techniku.
  • 12.6.Hráči jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí hlavního a dráhových rozhodčích soutěže, či vedoucího soutěže.
  • 12.7.V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může hlavní rozhodčí udělit napomenutí a v případě opakovaného provinění je oprávněn hráče z další účasti v soutěži vyloučit.

  OSTATNÍ USTANOVENÍ

  • §13. Ostatní
  • 13.1.Vypisovatel si vyhrazuje právo změny propozic.
  • 13.2.V průběhu turnaje lze podat protest pro porušení pravidel, tohoto rozpisu, nebo soutěžního řádu a mohou jej podat pouze hráči. Protest se podává písemně k rukám hlavního rozhodčího, včetně kauce 500 Kč. O složené kauci vystaví hlavní rozhodčí potvrzení. Hlavní rozhodčí je povinen svolat organizační výbor, který protest projedná přímo na místě (organizační výbor: hlavní a dráhoví rozhodčí delegovaní na daný den, organizační pracovník turnaje a delegovaný zástupce STK ČBA). V případě kladného rozhodnutí o protestu je organizační výbor povinen učinit nápravná opatření z tohoto rozhodnutí plynoucí, hlavní rozhodčí vrátí složenou kauci. V případě zamítavého stanoviska toto stanovisko sdělí protestujícímu hráči, složená kauce propadá ve prospěch ČBA, hráč dostane příjmový pokladní doklad. V případě zamítavého stanoviska se hráč může odvolat k STK ČBA, případně k VV ČBA.
  • 13.3.Závazný a konečný výklad propozic provádí řídící orgán soutěže.

  Ing. Karel Vopička v. r., president ČBA
  Jiří Beran st. v. r., předseda STK

  Krátké zprávy

  12.05.2019 v 21:58

  Mistry ČR pro rok 2019 se stali Václav Rác a Kateřina Hejdučková ml.

  03.05.2019 v 09:11

  STK aktualizovala INFO o MČR juniorů a baráži o účast na MČR jednotlivců.

  01.05.2019 v 11:42

  STK aktualizovala seznam postupujících hráčů do baráže o účast na MČR jednotlivců. OBSAZOVAČKY otevřeny též na MČR jednotlivců 2019.

  30.04.2019 v 12:42

  STK aktualizovala seznam postupujících hráčů a rozpis do hracích rund na MČR juniorů 2019

  20.04.2019 v 19:41

  Lukáš Jelínek vybojoval na Mistrovství Evropy juniorů 2019 bronzovou medaili.

  Galerie

  Hanusíková Blanka
  Bowlingzone Pardubice
  Hanusíková Blanka

  Hanusíková Blanka

  Bowlingzone Pardubice
  Nejlepší hráč Prestige 10
  Jelínek Lukáš
  Xbowling club
  Jelínek Lukáš

  Jelínek Lukáš

  Xbowling club
  Nejlepší junior Prestige 10
  Hanusíková Blanka
  Bowlingzone Pardubice
  Hanusíková Blanka

  Hanusíková Blanka

  Bowlingzone Pardubice
  Nej. hráč Prestige 10, kat. P190
  Nováková Iva
  BSR Poděbrady
  Nováková Iva

  Nováková Iva

  BSR Poděbrady
  Nej. hráč Prestige 10, kat. P165