Finanční podpora juniorského bowlingu / TCM v roce 2021

​Info pro TCM a kluby s juniorskou základnou

Podpora pro rok 2021

Naše podpora se opírá o dotační program Národní sportovní agentury, který od letošního roku nahrazuje oba předcházející dotační programy Talent a Organizace sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Podpora se dělí do tří oblastí:

 • I. Podpora juniorských soutěží

První oblast podpory je dlouhodobá snaha o co největší zapojení dětí do soutěží, tedy podpora vlastní účasti juniorů na soutěžích, především v Juniorské bowlingové lize/Extralize, kde dětské týmy startují díky finanční podpoře zdarma. Startovné na juniorských mistrovských soutěžích jednotlivců na regionální i celostátní úrovni je pak stanoveno na symbolických 100 Kč, obdobně jsou dotovány i starty juniorů v turnajové sérii Prestige Tour.

 • 1. Juniorská bowlingová liga 2020/2021 a 2021/2022

Dotovaná sportovní liga pro juniory ve věku do 18 let. Startovné ani poplatky za hru se nehradí.

 • 2. Mistrovství České republiky juniorů 2021

Snížené startovné 100 Kč na hráče jako doposud

 • 3. Série PRESTIGE Tour 2020/2021 a 2021/2022

Snížené startovné pro juniory ve výši 200 Kč/turnaj jako doposud.

 • II. Finanční podpora TCM a přímá materiální podpora hráčů/členů TCM

Druhou oblastí je podpora zkvalitnění a zintenzivnění programu přípravy talentované mládeže v rámci TCM. Pro letošní rok již evidujeme 14 TCM s tím, že na vzniku dalších ještě tento rok se stále pracuje.

Obdobně jako v loňském roce zůstává zachován princip směřování a rozdělování finančních prostředků. V souladu s novou koncepcí juniorského bowlingu, kterou Česká bowlingová asociace schválila a předložila Národní sportovní agentuře, jsou junioři v TCM rozděleni do dvou skupin. První z nich tvoří junioři zařazení do programu Sportovní centrum mládeže (SCM 15-21 let)/Sportovní středisko mládeže (SpS 6-14 let). Ve druhé skupině jsou pak hráčky a hráči, kteří do výše zmíněného programu zařazeni nejsou, což se však nijak nedotýká jejich kontinuální sportovní přípravy v rámci daného TCM. Tato diverzifikace je spíše administrativní reflexí požadavků Národní sportovní agentury na rozdělení členů podle určitých výkonnostních a sportovních kritérií. Druhou změnou je pak skutečnost, že se nově mohou v rámci jednotlivých TCM připravovat členové až do věku 21 let.

Princip rozdělování finančních prostředků je tedy stále odvozen od počtu dětí trénujících v rámci TCM, jejich aktivitě a nově dle jejich zařazení do výše uvedených programů.„Nárokový“ systém čerpání zůstává zachován stejně, jako je zachován důraz na transparentnost financování. TCM, které splní všechny předepsané povinnosti, dostane finanční příspěvky ve vypočítané výši na základě předložených účetních dokladů vyčíslujících reálné výdaje (samozřejmě v souladu s podmínkami pro přidělení dotace NSA ČBA resp. ČKBF). Nicméně každé TCM tak dopředu může výši finančního příspěvku zahrnout do svých plánů hospodaření již nyní. Celková výše dotace, kterou Česká bowlingová asociace od MŠMT obdrží v rámci programu TALENT 2020, bude činit 1.100.000,- Kč.

Finanční podpora TCM

Celková výše přímé podpory všech TCM činí 760.000,- Kč. Každé TCM obdrží na rok 2021 celkový příspěvek na činnost, vypočtený jako součet dvou částek:

 • 1.Paušální částku 20.000 Kč na rok.
 • 2.Částku dle počtu členů k 30. 4. 2021 následovně:

- 2.600 Kč na rok pro každého člena TCM/ČBA zařazeného do programu SCM nebo SpS.

- 1.000 Kč na rok pro každého dalšího registrovaného člena TCM/ČBA, který se pravidelně účastní tréninkového procesu TCM, (ale do programu není (zatím) zařazen.

Materiální podpora TCM

Celková vyčleněná částka na tuto přímou materiální podporu činí 270.000,- Kč.

Nákup konkrétního sportovního vybavení a pomůcek určí Komise mládeže po konzultaci s představiteli TCM dle aktuální situace.

Podmínkou získání výše uvedených podpor jsou následující skutečnosti:

 • TCM musí pořádat tréninky alespoň 2x týdně (tj. dva dny v týdnu) a to v rozsahu alespoň 1,5 hodiny (každý tréninkový den)
 • V rámci TCM musí trénovat alespoň 4 junioři
 • Komisi mládeže musí být spolu kromě požadovaných údajů o členské základně také zaslán i stručný popis/plán organizace tréninků v rámci TCM (včetně data a časů), přehled členů TCM a dojednanou cenu za pronájem drah v centru, kde tréninky TCM probíhají

TCM, která vzniknou v průběhu roku 2021, budou mít nárok na poměrnou část výše vypočtené podpory, a to podle doby jejich vzniku (např. TCM založené v březnu 2021 bude příslušet podpora ve výši 10/12 celkové vypočtené podpory). Podpora pro tato TCM bude hrazena z vlastních zdrojů asociace.

Způsob čerpání podpory v roce 2021

Způsob čerpání podpory bude shodný s rokem 2020. O oprávněnosti čerpání rozhoduje Komise pro mládež, které předloží žadatelé veškeré údaje potřebné k výpočtu a kontrole oprávněnosti vyplácené částky a poskytnou plnou součinnost.

Čerpání podpory vychází z prokázaných výdajů TCM, a to na základě Vámi vystavené faktury s odsouhlasenou částkou vypočtenou podle parametrů výše uvedených a k této faktuře přiloží kopie svých faktur/účtenek/dokladů, interních cestovních příkazů, kopií DPP a podobně z Vašeho účetnictví, a to minimálně ve výši požadované podpory. Nejsou dovoleny žádné zálohové platby, plnění musí být vždy v rozsahu 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021.

Veškeré využití musí být efektivní, účelné a hospodárné v souladu s účelem poskytnutých prostředků (tzn. zajištění přípravy, sportovní činnosti a péče o sportovce juniorské kategorie)

Čerpání je možné konkrétně na:

 • Pronájem bowlingových drah (tréninky/soustředění/Vaše turnaje)
 • Ubytování a společné stravování na soustředěních
 • Cestovné týmů JBL
 • Pojištění a zdravotní zabezpečení
 • Nákup / výroba tréninkových pomůcek (do 40.000 Kč vč. DPH/ks)
 • Nákup dresů
 • Nákup juniorského bowlingového vybavení do (40.000 Kč vč. DPH/ks)
 • Platbu trenéra / sportovního psychologa (faktura, DPP, DPČ)

Platby/ resp. úhrady Vašich výdajů pak proběhnou 2x ročně a to v termínech nejpozději do 30. 7. a do 15. 12.

Pro čerpání finančních prostředků prosím vystavte fakturu vždy na:

Česká bowlingová asociace, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, IĆ: 70949794

Fakturu zašlete nejprve ke schválení elektronicky na email president@czechbowling.cz a po schválení v tištěné podobě do účtárny České bowlingové asociace:

ZENMEX Olomouc, ČBA - Jana Hanušová, Třída Svobody 956/31, 779 00 Olomouc

 • III. Podpora trenérů mládeže v roce 2021

Třetí oblastí je oblast podpory vzdělávání trenérů mládeže a jejich kariérního růstu.

 • Zvyšování formální kvalifikace

Jako v předchozích letech pokračuje program podpory získání trenérských kvalifikací ETBF pro trenéry, kteří se zaváží k práci s mládeží v rámci TCM. V roce 2021 proběhne minimálně jeden kurz ETBF Level I a popřípadě i jeden kurz ETBF Level II.

Všem trenérům pracujícím v rámci TCM s mládeží bude nabídnuto získání II. trenérské třídy akreditované MŠMT na kurzech pořádaných ve spolupráci ČBA s ČUS a uhrazení příslušných poplatků spojených s kurzem.

Další akce, školení, doškolování jinými trenéry s vyšší kvalifikací a specializované kurzy mohou být přidávány dle zájmu a především možností asociace během roku ad hoc.

Krátké zprávy

04.05.2021 v 18:25

Dne 20. června 2021 se bude v Praze na Strahově od 11:00 hod. konat Valná hromada ČKBF, poté následuje cca od 14:00 hod Valná hromada ČBA.

23.03.2021 v 09:20

ME mužů znovu odloženo, z letošního srpna na leden 2022

22.02.2021 v 07:50

ME seniorů 2021 v Berlíně zrušeno.

12.02.2021 v 08:38

Dle předpokladů se znovu odkládá ME žen, které mělo proběhnout na začátku června v Dánsku.

19.01.2021 v 09:48

Mistrovství světa juniorů do 18 let, které se mělo konat letos v červnu ve Švédsku, se překládá na rok 2022

Partneři České bowlingové asociace
 • ETBF
 • World Bowling
 • Česká unie sportu
 • ČOV
 • Best Bowling
 • Bowland
 • Bowling Zone
 • Bowling Brno
 • Xbowling
 • Bowling Radava
 • Storm
 • ProBowling
 • Kegel
 • UK FTVS
 • Praha
 • Národní sportovní agentura