Juniorská bowlingová liga 2016/2017, propozice

Propozice pro sezónu 2016-17

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§1. Vypisovatel

Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA)

Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 – Strahov

§2. Vedoucí soutěže

Předseda STK Jiří Beran st., e-mail: stk@czechbowling.cz

§3. Termíny a místo konání

 • 3.1.Termíny jsou uvedeny v příloze č. 3 těchto propozic a budou uvedeny na www.czechbowling.cz u každé příslušné soutěže.
 • 3.2.Místa konání budou upřesněna po uzávěrce přihlášek a zaslána na emaily kapitánů a organizačních pracovníků družstev.
 • 3.3.Hracím dnem Juniorské bowlingové ligy je neděle.

§4. Účastnický poplatek

 • 4.1.Poplatek za „Přihlášení družstva“ do soutěže se platí před startem soutěže na konto ČBA (153696096/0600). Poplatek za „Přihlášení družstva“ do soutěže ve výši je stanoven na 500,- Kč za družstvo.
 • 4.2.Poplatky se hradí dle variabilních symbolů a vypsaných částek dle jednotlivých příloh.
 • 4.3.Poplatkem za „Hrací den“ se rozumí poplatek hráče, případně družstva za hrací den a je stanoven na 120,- Kč za družstvo / zápas (3 odehrané hry).
 • 4.4.Poplatek za „Hrací den“ se platí předem při prezenci družstva před zahájením hracího dne. Výše poplatku za hrací den je stanovena dle počtu družstev ve skupině a počtu odehraných zápasů na hracím dnu.

§5. Podmínky a právo účasti

 • 5.1.Každé družstvo, které má zájem o účast v lize, musí splňovat základní podmínky, které jsou uvedeny níže a zaplatit příslušný přihlašovací poplatek.
 • 5.2.Zaplacením přihlašovacího poplatku družstvo souhlasí s propozicemi soutěže.
 • 5.3.Družstva s právem účasti mohou tvořit buď hráči a hráčky stejného oddílu nebo družstva, která se skládají z hráčů rozdílné klubové příslušnosti, pokud splňují věkové podmínky účasti v Juniorské bowlingové lize 2016/2017. Hráči a hráčky startující na soupisce družstva z jiného oddílu se na soupisce uvedou pod svou klubovou příslušností. Účast hráčů rozdílné klubové příslušnosti ve smíšeném družstvu Juniorské bowlingové ligy 2016/2017 uvedených na soupisce se nepovažuje za střídavý start.
 • 5.4.Právo účasti mají všechna družstva, která do stanoveného termínu zašlou přihlášku do soutěže. Přihlášená družstva budou následně rozdělena do šesti až osmičlenných skupin vytvořených zejména podle působnosti jednotlivých oddílů na území ČR. O rozdělení do skupin rozhoduje s konečnou platností STK.
 • 5.5.Právo účasti v Juniorské bowlingové lize mají hráči a hráčky narozeni po 1. 7. 1998 a všech následujících ročníků. Spodní hranice věku hráče není stanovena, v případě hráčů nebo hráček mladších 7 let bude možnost startu v Juniorské bowlingové lize posouzena individuálně s ohledem na schopnost takového hráče fyzicky zvládnout hrací den a udržet schopnost obvyklé tempo zápasů. Posouzení provádí Komise mládeže. Horní hranice juniora s právem účasti v Juniorské bowlingové lize je stanovena tak, aby v průběhu soutěžního ročníku nedosáhl věku 19 let.
 • 5.6.Hráči a hráčky Juniorské bowlingové ligy starší 12-ti let se mohou souběžně účastnit i Extraligy (ligy dospělých). Upozorňujeme, že soutěže Juniorské bowlingové ligy a Extraligy mohou výjimečně probíhat ve stejném termínu.

§6. Přihlášky

 • 6.1.Přihlášky a soupisky do Juniorské bowlingové ligy (dále jen Juniorská liga) se zasílají elektronicky na adresu stk@czechbowling.cz.
 • 6.2.Přihláška a soupiska jsou nedílnou součástí těchto propozic (viz příloha č. 1 a příloha č. 2).
 • 6.3.Termín uzávěrky přihlášek do ligy je 16. 9. 2016.
 • 6.4.Termín pro zaslání soupisek do ligy je 20. 9. 2016.
 • 6.5.Přihlášená družstva budou zveřejněna na www.czechbowling.cz.

§7. Platnost

 • 7.1.Tyto propozice platí pro všechny skupiny Juniorské ligy řízené Sportovně technickou komisí (dále jen STK), pro soutěžní ročník 2016/2017.
 • 7.2.Propozice nabývají účinnosti dne 1. 7. 2016.

§8. Postupy do celostátního Finále o titul Juniorský mistr České republiky 2016/2017 družstev

 • 8.1 Po skončení základní části Juniorské bowlingové ligy 2016/2017 proběhne celostátní finálový turnaj o titul „Juniorský mistr České republiky 2016/2017. Postupový klíč upravují samotné propozice Finále Juniorské ligy 2017 vydané nejpozději do 1.10.2016.

§9. Ceny za umístění

9.1 Družstva umístěná na 1. až 3. místě v každé skupině Juniorské bowlingové ligy získají ocenění za umístění. Ocenění obdrží každý hráč uvedený na základní soupisce.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

§10. Předpis

Hraje se dle „Pravidel bowlingu“ mezinárodních pravidel ETBF a „Soutěžního řádu bowlingu ČBA“.

§11. Průběh hracího dne

 • 11.1 Řádný průběh hracího dne zajišťuje hlavní rozhodčí.
 • 11.2 Zahájení hracího dne a prezenci družstev na jednotlivé hrací dny provádí hlavní rozhodčí nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem 1. tréninku hracího dne.
 • 11.3 Ukončení prezence je 15 minut pře plánovaným začátkem 1. tréninku hracího dne.
 • 11.4 Čekací doba 15 minut běží od ukončení prezence do zahájení tréninku.

§12. Systém soutěží

12.1 Rozřazení, rozlosování a pořadí utkání soutěžního ročníku bude stanoveno v dokumentu pod názvem „Rozlosování soutěže“ a zveřejněno na webových stránkách ČBA .

§13. Systém hry

 • 13.1 Tříčlenné družstva odehrají každou hru v hracím dni střídavě na páru drah - americký systém (čl. 2.9.1 Pravidel bowlingu).
 • 13.2 Družstva mají právo na trénink v rozsahu 10 min. před první hrou hracího dne, pokud nestanoví rozhodčí jinak.
 • 13.3 V případě smíšených družstev, nebo účasti dívčích týmů ve smíšené soutěži, je každé juniorce připočítán handicap 8 bodů.
 • 13.4 K dosaženému výsledku hráče družstva je připočítán „věkový“ hráčský handicap viz rozpis níže.
 • ročník narození - handicap:
 • 1999 – 02 bodů
 • 2000 – 04 bodů
 • 2001 – 06 bodů
 • 2002 – 08 bodů
 • 2003 – 10 bodů
 • 2004 – 15 bodů
 • 2005 – 20 bodů
 • 2006 – 25 bodů
 • 2007 – 30 bodů
 • 2008 – 35 bodů
 • 2009 – 40 bodů
 • 2010 – 45 bodů

§14. Tabulka a její hodnocení

 • 14.1 Pořadí družstev v tabulce se řídí počtem získaných bodů v hodnocení družstev a body ze vzájemných zápasů hráčů (viz. § 15).
 • 14.2 V případě bodové rovnosti v tabulce rozhoduje o lepším umístění (v uvedeném pořadí):
 • 14.2.1 Vyšší součet výkonů (skóre včetně věkových a dívčích handicapů) družstva z odehraných hracích dní.
 • 14.2.2 Bodový zisk ze vzájemných utkání.
 • 14.2.3 Dodatkový zápas.

§15. Bodové hodnocení družstev

 • 15.1 V utkání se hraje celkem o pět bodů, které se rozdělují takto: Hráči na prvních, druhých a třetích místech v sestavě spolu hrají vždy o bod. V případě nerozhodného výsledku má každý hráč půl bodu. Družstvo, které dosáhlo vyššího součtu výsledků svých hráčů, dostane dva body. V případě nerozhodného výsledku dostane každé družstvo jeden bod.
 • 15.2 Výsledek hráče je dán dosaženým výkonem, ke kterému jsou připočteny věkové a dívčí handicapy (viz. § 13).

§16. Postupy a sestupy

 • 16.1 Z Juniorské bowlingové ligy se v ročníku 2016/2017 nesestupuje.

§17. Rozlosování soutěží

 • 17.1 Rozlosování a případné změny v soutěžích budou zveřejňovány prostřednictvím oficiálních www stránek ČBA a budou zaslány na e-mailové adresy organizačních pracovníků a kapitánů družstev uvedených v přihlášce družstva.
 • 17.2 Rozhodčí je delegován nejpozději den před termínem konání hracího dne, jména hlavních rozhodčích budou zveřejněna na oficiálních www stránkách ČBA.
 • 17.3 Samostatné rozpisy hracích skupin budou s obsazením a rozlosováním skupin s herními časy zveřejněny nejpozději týden před vypsaným termínem konání.

§18. Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí těchto Propozic:

Příloha č. 1 – Přihláška družstva do soutěže
Příloha č. 2 – Soupiska družstva
Příloha č. 3 – Variabilní symboly a termíny soutěží

OSTATNÍ USTANOVENÍ

 • §19. Povinnosti kapitána družstva
 • 19.1 Předkládá při prezenci před zahájením hracího dne platnou soupiskou družstva a registrační průkazy hráčů, kteří nastoupí k zápasům.
 • 19.2 Je povinen nahlásit rozhodčímu dodatečný střídavý start v průběhu hracího dne a zajistit dopsání hráče na soupisku družstva.
 • 19.3 Po ukončení zápasu je povinen zapsat výsledky svého družstva a svým podpisem stvrzuje v zápise o utkání správnost výsledků soupeře.

§20. Zápis o utkání

 • 20.1 Hráči hrají proti sobě tak, jak jsou uvedeni na zápisu o utkání, a to tak, že proti sobě hrají hráči zapsaní dle svého pořadí.
 • 20.2 První zapisuje sestavu na zápis o utkání družstvo vedené v zápise o utkání jako první. Zapíše-li svoji sestavu na zápis o utkání družstvo vedené v zápise o utkání jako druhé, je takto zapsané pořadí hráčů platné a konečné. Na již zapsaném pořadí hráčů nelze nic měnit.

§21. Povinnosti družstev

 • 21.1 Hráči nastupují ke hře v jednotném dresu klubu, za jehož družstvo nastupují k utkání.
 • 21.2 Za bowlingový dres jsou považovány shodné trikoty nebo košile. Hráči, kteří nemají jednotný dres, se vystavují možnosti postihu dle rozhodnutí DK.
 • 21.3 Hráči družstva jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí rozhodčího soutěže. V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může určený organizační pracovník udělit napomenutí a předat přestupek k řízení DK.

§22. Právo změn

STK-ČBA, jako řídící orgán soutěže, si vyhrazuje právo změn propozic a příloh.

Ing. Karel Vopička v. r., president ČBA
Jiří Beran v. r., předseda STK ČBA

Krátké zprávy

24.03.2019 v 17:18

Mistrovský titul na MČR dvojic seniorů 2019 získala v kategorii mixů dvojice Jana Lébrová - Jiří Vrážel.

23.03.2019 v 22:42

Mistrovský titul na MČR dvojic seniorů 2019 získala v kategorii žen dvojice Blanka Hanusíková - Dana Hanušová a v kategorii mužů Milan Soušek - Tomáš Rathouský.

16.03.2019 v 13:42

Otevřena OBSAZOVAČKA na 9. turnaj Prestige.

25.02.2019 v 11:43

Obsazovačky na všechna Mistrovství regionů 2019 jsou již otevřeny, najdete je zde v horním menu OBSAZOVAČKY.

Galerie

Petáková Anna
expert King Pins
Petáková Anna

Petáková Anna

expert King Pins
Nejlepší hráč Prestige 8
Rác Václav
Bombers
Rác Václav

Rác Václav

Bombers
Nej. hráč Prestige 8, kat. P190
Petáková Anna
expert King Pins
Petáková Anna

Petáková Anna

expert King Pins
Nejlepší žena Prestige 8
Valošek Tomáš
Jadran Frýdek Místek
Valošek Tomáš

Valošek Tomáš

Jadran Frýdek Místek
Nej. hráč Prestige 8, kat. P165