ProBowling Extraliga, součást České bowlingové ligy 2018/2019

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

ProBowling Extraliga, součást České bowlingové ligy 2018/2019

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§1. Vypisovatel

Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA)

Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 – Strahov

§2. Vedoucí soutěže

Předseda STK Jiří Beran st., e-mail: stk@czechbowling.cz

§3. Termíny a místo konání

3.1.Termíny jsou uvedeny v příloze č. 3 těchto propozic a budou uvedeny na www.czechbowling.cz a stránkách ligy u každé příslušné soutěže.

3.2.Místa konání budou upřesněna po uzávěrce přihlášek a zaslána na emaily kapitánů.

3.3.Hracím dnem ProBowling Extraligy je neděle.

§4. Účastnický poplatek/Startovné

4.1.Přihlašovací poplatek za „Přihlášení družstva“ do soutěže se platí před startem soutěže na konto ČBA (153696096/0600).

Poplatek za „Přihlášení družstva“ do soutěže ve výši je stanoven v rámci 20.výročí založení ČBA pro tuto sezónu na symbolických 100,- Kč za družstvo.

4.2.Poplatky se hradí dle variabilních symbolů a vypsaných částek dle jednotlivých příloh.

4.3.Poplatkem za „Hrací den“ se rozumí poplatek hráče, případně družstva za hrací den a je stanoven na 200,- Kč za družstvo / zápas (3 odehrané hry).

4.4.Pro účast v bowlingové lize musí mít hráč uhrazen členský poplatek. Pokud hráč nemá členský poplatek uhrazen ke dni zahájení ligové soutěže, lze jej uhradit při zahájení prvního hracího dne příslušné soutěže.

4.5.Povinnost mít uhrazený členský poplatek dle bodu 4.4. platí při jakémkoliv startu v ligové soutěži, i při prostém dopsání na soupisku.

§5. Podmínky a právo účasti

5.1.Každé družstvo, které má zájem o účast v ProBowling Extralize, musí splňovat základní podmínky, které jsou uvedeny níže a zaplatit příslušný přihlašovací poplatek.

5.2.Zaplacením přihlašovacího poplatku družstvo souhlasí s propozicemi soutěže.

5.3.Právo účasti v ligových soutěžích mají na základě výsledků loňské sezóny družstva, která hrála v jarních skupinách o finále a také družstva, která skončila v jarních skupinách o udržení do čtvrtého místa včetně.

5.4.Ostatní družstva, která hrála Extraligu 2017/2018, ale nemají právo účasti dle § 5.3, se mohou zúčastnit baráže o ProBowling Extraligu 2018/2019 a to zdarma.

5.5.O rozdělení do skupin rozhoduje s konečnou platností STK.

5.6.V ProBowling Extralize, jako soutěži dospělých, mají právo hrát členové ČBA narození do 30. 6. 2005. Mladší hráči mohou nastoupit pouze po schválené žádosti na STK.

5.7.V případě zájmu nových družstev budou tyto zařazeni s ohledem na bod 5.4, pokud budou ve skupinách volná místa. V případě vyššího zájmu než bude případný počet volných míst ve skupinách, bude sehrána Baráž o účast v ProBowling Extralize 2018/2019.

§6. Přihlášky

6.1.Přihlášky a soupisky do ProBowling Extraligy České bowlingové ligy (dále Extraliga) se zasílají elektronicky na adresu stk@czechbowling.cz.

6.2.Přihláška a soupiska jsou nedílnou součástí těchto propozic (viz příloha č. 1 a příloha č. 2).

6.3.Termín uzávěrky přihlášek do ligy je do: 13. 6. 2018.

6.4.Termín uzávěrky přihlášek do baráže o ProBowling Extraligu 2018/2019 je do: 14.6.2018

6.5.Termín pro zaslání soupisek do ligy je do: 31. 8. 2018.

6.6.V případě, že družstvo s právem účasti dle § 5.3 nepodá přihlášku ve stanoveném termínu, jeho právo účasti v ten moment zaniká a případně později se může přihlásit do baráže o účast v ProBowling Extralize, ale již jako nově přihlášené družstvo.

6.7.Přihlášená družstva budou zveřejněna na www.czechbowling.cz a stránkách ligy.

6.8.Termíny a centra baráže o ProBowling Extraligu 2018/2019 jsou:

skupina Západ 15.6.2018 19:00 Bestbowling Zličín

17.6.2018 10:00 Bestbowling Zličín

skupina Východ 17.6.2018 10:00 Bowlingzone Pardubice

§7. Platnost

7.1.Tyto propozice platí pro všechny skupiny ProBowling Extraligy řízené Sportovně technickou komisí (dále jen STK), pro soutěžní ročník 2018/2019.

7.2.Propozice nabývají účinnosti dne 30. 5. 2018

§8. Postupy do celostátního Finále České bowlingové ligy o titul Mistra ČR družstev

8.1.Týmy umístěné ve finálových skupinách po jarní části ProBowling Extraligy na prvním, druhém, třetím, čtvrtém a pátém místě postupují do celostátního Finále České bowlingové ligy o titul Mistra ČR.

8.2.Týmy umístěné ve finálových skupinách po jarní části části ProBowling Extraligy na šestém, sedmém a osmém místě postupují do baráže o celostátní Finále České bowlingové ligy o titul Mistra ČR.

8.3.Do baráže o celostátní Finále České bowlingové ligy o titul Mistra ČR postupují také týmy umístěné na prvním a druhém místě jarních skupin o udržení.

8.4.Do baráže dále postoupí vítězové jarní části 1. ligy ABL z jednotlivých regionů (viz. propozice ABL).

8.5.Baráž o celostátní Finále České bowlingové ligy o titul Mistra ČR je zdarma. Poplatek za hrací den se nehradí, baráž je tedy v režii ČBA.

8.6.V baráži odehraje každý tým čtyři hry. O celkovém pořadí bude rozhodovat celkový nához z těchto čtyřech her včetně handicapů. Z baráže do celostátního Finále České bowlingové ligy o titul Mistra ČR se doplní družstva pro finále do celkového počtu 16 družstev. Minimálně však z baráže postoupí šest družstev.

8.7.Baráž se uskuteční ve stejný den jako Finále České bowlingové ligy, tedy 1. 6. 2019.

§9. Celostátní Finále České bowlingové ligy o titul Mistra ČR družstev

9.1.Týmy, které postoupily do celostátního Finále České bowlingové ligy, se utkají o titul Mistra ČR ve skupině formou hracího dne.

9.2.Termín celostátního finále je určen na den: 1.6.2019 a 2. 6. 2019

9.3.Místo konání celostátního Finále je centrum Bowling Brno.

9.4.Poplatky za „Hrací den“ se pro celostátní Finále nehradí, finále je v režii ČBA.

§10. Ceny za umístění

10.1.Vítězné družstvo v celostátním finále ČBL získává titul „Mistr České republiky 2018/2019. Družstvu náleží též na jedno soutěžní období putovní pohár Mistra ČR družstev a pohár do trvalého držení.

10.2.V celostátním Finále ČBL bude družstvům rozdělena celková finanční odměna 120000,-Kč a to takto:

Za každý bod získaný v celostátním finále ČBL obdrží družstvo 200,-Kč tzn. že každé vzájemné utkání se hraje o 1000,-Kč.

10.3.Po podzimní části ProBowling Extraligy bude družstvům ve skupinách rozdělena celková finanční odměna 80000,- Kč dle jejich konečného pořadí a to do každé skupiny 20000,- takto:

1.8000,-Kč

2.5000,-Kč

3.4000,-Kč

4.2000,-Kč

5.1000,-Kč

10.4.Družstva umístěná na 1. až 3. místě v konečném pořadí po jarní části finálových skupin získají ocenění za umístění. Ocenění obdrží každý hráč uvedený na základní soupisce.

10.5.Předání cen proběhne na posledním hracím kole jarní části jednotlivých skupin a po skončení hracího dne celostátního Finále ČBL.

10.6.Finanční odměny budou družstvům připsány na bankovní účet do 14 dnů po obdržení č.ú. družstev mající na vyplacení nárok.

10.4 Družstva umístěná na pátých a dalších místech ze skupin o udržení se mohou bez poplatku tj. zdarma zúčastnit baráže o Extraligu 2019/2020.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

§11. Předpis

Hraje se podle platného Soutěžního řádu ČBA, případně dalších interních předpisů a směrnic, nestanoví-li tyto propozice jinak.

§12. Průběh hracího dne

12.1.Řádný průběh hracího dne zajišťuje hlavní rozhodčí.

12.2.Zahájení hracího dne a prezenci družstev na jednotlivé hrací dny provádí hlavní rozhodčí nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem tréninku hracího dne.

12.3.Ukončení prezence je 15 minut pře plánovaným začátkem tréninku hracího dne.

12.4.Čekací doba 15 minut běží od ukončení prezence do zahájení tréninku.

§13. Systém soutěží

13.1.Rozřazení, rozlosování a pořadí utkání soutěžního ročníku bude stanoveno v dokumentu pod názvem „Rozlosování soutěže“ a zveřejněno na webových stránkách ligy (viz § 6).

13.2.ProBowling Extraliga je rozdělena na Západní a Východní ProBowling Extraligu.

13.3.Západní ProBowling Extraliga je rozdělena na skupinu A a B. Skupiny dle rozlosování (viz § 13.1) odehrají v podzimní části čtyři hrací dny. Pro jarní část do finálové skupiny Západ postupují z každé skupiny tj. A i B první čtyři družstva. Ostatní družstva hrají jarní část ProBowling Extraligy Západ ve skupině o udržení. Body získané v podzimní části se do jarní části ProBowling Extraligy nepřenášejí.

13.4.Východní ProBowling Extraliga je rozdělena na skupinu C-východní Čechy a D-Morava. Skupiny dle rozlosování (viz § 13.1) odehrají v podzimní části čtyři hrací dny. Pro jarní část do finálové skupiny Východ postupují z každé skupiny tj. C i D první čtyři družstva. Ostatní družstva hrají jarní část ProBowling Extraligy Východ ve skupině o udržení. Body získané v podzimní části se do jarní části ProBowling Extraligy nepřenášejí.

13.5.Rozlosování soutěže je stanoveno tak, aby každý tým sehrál se všemi ostatními ve skupině v každém z hracích dnů jedno utkání.

13.6.Hrací systémy baráží soutěží budou upřesněny v samostatných propozicích.

§14. Systém hry

14.1.Tříčlenná družstva odehrají každou hru v hracím dni střídavě na páru drah - americký systém (čl. 2.9.1 Pravidel bowlingu).

14.2.Družstva hrají mezi sebou systémem každý s každým tj. v hracím dni 7 zápasů.

14.3.Družstva mají právo na trénink v rozsahu 10 minut před první hrou hracího dne, pokud nestanoví rozhodčí jinak.

14.4.V případě smíšených družstev, nebo účasti ženských týmů v smíšené soutěži, je každé ženě připočítán handicap 8 bodů.

§15. Tabulka a její hodnocení

15.1.Pořadí družstev v tabulce se řídí počtem získaných bodů v hodnocení družstev a body ze vzájemných zápasů hráčů (viz. § 16)

15.2.V případě bodové rovnosti v celkové tabulce rozhoduje o lepším umístění (v uvedeném pořadí):

vyšší součet výkonů (skóre) družstva z odehraných hracích dní včetně HDC.

Bodový zisk ze vzájemných utkání

Vyšší celkový výkon ze vzájemných utkání včetně HDC.

vyšší denní umístění z posledního hraného dne (viz. §16).

§16. Bodové hodnocení družstev

16.1. V utkání se hraje celkem o pět bodů, které se rozdělují takto: Hráči na prvních, druhých a třetích místech v sestavě spolu hrají vždy o bod. V případě nerozhodného výsledku má každý hráč půl bodu. Družstvo, které dosáhlo vyššího součtu výsledků svých hráčů, dostane dva body. V případě nerozhodného výsledku dostane každé družstvo jeden bod.

16.2. Výsledek hráče je dán dosaženým výkonem, ke kterému je připočten handicap (viz. § 14.4).

§17. Postupy a sestupy

17.1 Družstva umístěná po jarní části skupin o udržení na pátých a dalších místech se mohou bez poplatku tj. zdarma zúčastnit baráže o Extraligu 2019/2020. Ostatní nově přihlášená družstva o Extraligu 2019/2020 hradí poplatek 1200,- Kč za baráž.

17.2 V baráži odehraje každý tým šest her. O celkovém pořadí bude rozhodovat celkový nához z těchto šesti her včetně handicapů.

17.3 Z baráže do Extraligy 2019/2020 se doplní družstva pro Západní skupinu do celkového počtu 16 družstev. Minimálně však z baráže postoupí čtyři družstva.

17.4 Z baráže do Extraligy 2019/2020 se doplní družstva pro Východní skupinu do celkového počtu 16 družstev. Minimálně však z baráže postoupí čtyři družstva.

§18. Rozlosování soutěží

18.1.Rozlosování a případné změny v soutěžích budou zveřejňovány prostřednictvím oficiálních webových stránek ČBA a budou zaslány na e-mailové adresy kapitánů a hráčů družstev uvedené v přihlášce družstva.

18.2.Rozhodčí je delegován nejpozději STK, jména hlavního rozhodčího budou zveřejněna na oficiálních webových stránkách ligy.

18.3.Samostatné rozpisy hracích skupin s obsazením a rozlosováním skupin s herními časy budou zveřejněny nejpozději týden před vypsaným termínem konání.

§19. Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí těchto Propozic:

Příloha č. 1 – Přihláška družstva do soutěže
Příloha č. 2 – Soupiska družstva
Příloha č. 3 – Variabilní symboly a termíny soutěží

OSTATNÍ USTANOVENÍ

§20. Povinnosti kapitána družstva

20.1.Předkládá při prezenci před zahájením hracího dne platnou soupisku družstva a registrační průkazy hráčů, kteří nastoupí k zápasům.

20.2.Je povinen nahlásit rozhodčímu dodatečný start před popřípadě v průběhu hracího dne a zajistit dopsání hráče na soupisku družstva.

20.3.Po ukončení zápasu je povinen zapsat výsledky svého družstva a svým podpisem stvrzuje v zápise o utkání správnost výsledků soupeře.

§21. Zápis o utkání

21.1.Hráči hrají proti sobě tak, jak jsou uvedeni na zápisu o utkání, a to tak, že proti sobě hrají hráči zapsaní dle svého pořadí.

21.2.První zapisuje sestavu na zápis o utkání družstvo vedené v zápise o utkání jako první. Zapíše-li svoji sestavu na zápis o utkání družstvo vedené v zápise o utkání jako druhé, je takto zapsané pořadí hráčů platné a konečné. Na již zapsaném pořadí hráčů nelze nic měnit.

§22. Povinnosti družstev

22.1.Hráči nastupují ke hře v předepsaném sportovním úboru - jednotném dresu klubu, jehož jsou členy. Předepsaným sportovním úborem se rozumí:

-polokošile s krátkým rukávem nebo dres, u soutěží družstev stejné barvy se stejným označením družstva

-muži jednobarevné dlouhé kalhoty a to stejné barvy pro celé družstvo

-ženy jednobarevné dlouhé, nebo krátké kalhoty, případně sukni a to stejné barvy pro celé družstvo

Zcela nepřístupné jsou jeansy, tepláky nebo tzv. šusťákové kalhoty.

22.2.Hráči, kteří nemají jednotný dres, se vystavují možnosti postihu dle rozhodnutí Disciplinární komise.

22.3.Hráči družstva jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí rozhodčího soutěže. V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může určený organizační pracovník udělit napomenutí a předat přestupek k řízení DK.

22.4.Pokud se družstvo neúčastní některého ligového kola/hracího dne, je povinno uhradit poplatek za tento hrací den v plné výši. Zároveň mu v opodstatněných případech může STK odebrat až 10 bodů z celkové tabulky.

§23. Právo změn

STK-ČBA, jako řídící orgán soutěže, si vyhrazuje právo změn propozic a příloh Ing. Karel Vopička v. r., prezident ČBA
Jiří Beranst. v. r., předseda STK ČBA

Přílohy

Krátké zprávy

13.05.2020 v 12:40

V současné době probíhají synchronizační práce na hráčské databázi, web dočasně může zobrazovat chyby v registračních číslech a klubové příslušnosti.

07.05.2020 v 08:08

Extraliga bude pokračovat dalším kolem 7. června, celostátní finále bude 5-6. září.

07.05.2020 v 08:03

Základní skupiny STORM Juniorské bowlingové Extraligy ukončeny, celostátní finále bude 30. srpna.

12.03.2020 v 23:05

ČBA odkládá s okamžitou platností všechny jí pořádané bowlingové soutěže a ligy a to až do odvolání nouzového stavu.

12.03.2020 v 10:57

Zpráva Sportovně technické komise ČBA: Juniorská regionální mistrovství se odkládají.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club

Vítěz turnajové série Prestige 2019-2020

Tříska Jan
Bowland Olomouc
Tříska Jan

Tříska Jan

Bowland Olomouc

2. místo v turnajové sérii Prestige 2019-2020

Lorenc Jaroslav
expert King Pins
Lorenc Jaroslav

Lorenc Jaroslav

expert King Pins

3. místo v turnajové sérii Prestige 2019-2020

Straková Irena
Strike Řevnice
Straková Irena

Straková Irena

Strike Řevnice

Nejlepší žena turnajové série Prestige 2019-2020

Šimánek Ladislav
BT Notaxo
Šimánek Ladislav

Šimánek Ladislav

BT Notaxo

Nejlepší hráč kategorie P190 v turnajové sérii Prestige 2019-2020

Černíková Karolína
BC Klíše
Černíková Karolína

Černíková Karolína

BC Klíše

Nejlepší hráčka kategorie P165 v turnajové sérii Prestige 2019-2020

Poprocký Michal
bez klubové příslušnosti
Poprocký Michal

Poprocký Michal

bez klubové příslušnosti

Nejlepší hráč kategorie P165 v turnajové sérii Prestige 2019-2020

Černíková Karolína
BC Klíše
Černíková Karolína

Černíková Karolína

BC Klíše

Bodovací žebříček, nejlepší hráčka P165 - únor

Partneři České bowlingové asociace
 • ETBF
 • World Bowling
 • Česká unie sportu
 • ČOV
 • Best Bowling
 • Bowland
 • Bowling Zone
 • Bowling Brno
 • Xbowling
 • Bowling Radava
 • Storm
 • ProBowling
 • Kegel
 • UK FTVS