Valná hromada ČKBF

Svolání volební Valné hromady ČKBF

Vážení sportovní přátelé,

v neděli 20. června 2021 se bude v Praze na Strahově konat Valná hromada ČKBF (dále také jen VH ČKBF). Jedná se o volební valnou hromadu, na které budou zvoleni prezident ČKBF, revizor ČKBF a zástupce revizora.

V příloze článku naleznete potřebné materiály, které se k VH ČKBF vztahují.

Rozdělení delegátů na VH ČKBF se řídí čl. 4, odst. 6 až 10 Stanov ČKBF. Podle odst. 8, písm. a) až c) tohoto článku se VH ČKBF zúčastní s hlasem rozhodujícím prezident ČKBF a prezidenti a viceprezidenti obou asociací. Rozdělení dalších 80 mandátů je upraveno v odst. 8, písm. d) až f) a je závislé na členských základnách ČKA a ČBA. V souladu s tímto ustanovením stanovilo Prezidium ČKBF, že ČKA přísluší 42 mandáty a ČBA 38 mandátů. Rozdělení těchto mandátů je v kompetenci VV příslušných asociací.

Výkonný výbor ČKA rozhodl v souladu s čl. 4, odst. 9 Stanov ČKBF, že mandáty budou rozděleny mezi oddíly, které v soutěžním ročníku 2020-2021 mají své zastoupení v Interlize a některé prvoligové soutěži dospělých – týká se to 23 oddílů/klubů. Dalších 14 mandátů připadne krajským kuželkářským svazům, kdy každý KKS obdrží 1 mandát. Zbývajících 5 mandátů obdrží v souladu s doporučením Výkonné rady ČKA členové VV ČKA.

Výkonný výbor ČBA rozhodl v souladu s čl. 4, odst. 9 Stanov ČKBF (s přihlédnutím k rozdělení mandátů na VH ČBA dle Statutu ČBA), že mandáty obdrží všech 26 klubů, které hrají v aktuální sezóně 2020-2021 celostátní soutěž, zbylých 12 mandátů připadne členům VV ČBA.

Prezidium ČKBF se nyní obrací na vedení jednotlivých oddílů/klubů a v případě ČKA i na výkonné výbory KKS, aby v rámci své kompetence projednaly přípravu VH ČKBF a jmenovitě určily v odpovídajícím počtu své delegáty na valnou hromadu. Delegátem může být pouze osoba, která je řádným členem ČKBF s uhrazeným členským příspěvkem a ke dni konání valné hromady dovršila 18 let věku.

Prezidium ČKBF žádá všechny subjekty, které jsou oprávněny vyslat na VH ČKBF své delegáty, aby pro ně vytiskly delegačenky a řádně je vyplnily. Každý delegát se při své prezentaci bude muset prokázat řádně vyplněnou delegačenkou a svým platným registračním průkazem.

Dále upozorňuji, že v souladu s Jednacím řádem schváleným na VH ČKBF dne 13. června 2013 může delegát disponovat až dvěma mandáty. V praxi to znamená, že delegát může kromě svého mandátu dostat ještě jeden další mandát, např. mandát KKS a svého oddílu/klubu nebo mandát svého oddílu/klubu a dalšího oddílu/klubu, který mu jej přenechá.

Prezidium ČKBF žádá všechny vysílající subjekty, aby sdělili konkrétní jména delegátů na VH ČKBF buď sekretariátu ČKBF/ČKA (kuzelky@cuscz.cz) nebo sekretariátu ČBA (info@czechbowling.cz) nejpozději do 31. 5. 2021.

Současně Vás vyzývám, abyste případně vybrali a nominovali vhodné kandidáty na volené funkce. V rámci VH ČKBF proběhne volba prezidenta ČKBF, revizora ČKBF a zástupce revizora ČKBF. Přihlášky na tyto funkce mohou předložit všechny orgány ČKBF, kuželkářské a bowlingové oddíly/kluby a fyzické osoby, které jsou řádně registrovány v ČKBF ke dni podání přihlášky. Vzor přihlášky najdete v příloze. Řádně vyplněnou přihlášku je třeba zaslat na sekretariát ČKBF (adresa je uvedena na přihlášce kandidáta k registraci) ve dvojím vyhotovení nejpozději 15 dnů přede dnem konání valné hromady, tj. do 5. června 2021.

Doporučujeme kandidátům na prezidenta ČKBF, aby v dostatečném předstihu před konáním valné hromady zveřejnili svoji představu či plán, jak povedou ČKBF.

Se sportovním pozdravem

Hanuš Slavík

prezident ČKBF

Přílohy

Krátké zprávy

04.05.2021 v 18:25

Dne 20. června 2021 se bude v Praze na Strahově od 11:00 hod. konat Valná hromada ČKBF, poté následuje cca od 14:00 hod Valná hromada ČBA.

23.03.2021 v 09:20

ME mužů znovu odloženo, z letošního srpna na leden 2022

22.02.2021 v 07:50

ME seniorů 2021 v Berlíně zrušeno.

12.02.2021 v 08:38

Dle předpokladů se znovu odkládá ME žen, které mělo proběhnout na začátku června v Dánsku.

19.01.2021 v 09:48

Mistrovství světa juniorů do 18 let, které se mělo konat letos v červnu ve Švédsku, se překládá na rok 2022

Partneři České bowlingové asociace
 • ETBF
 • World Bowling
 • Česká unie sportu
 • ČOV
 • Best Bowling
 • Bowland
 • Bowling Zone
 • Bowling Brno
 • Xbowling
 • Bowling Radava
 • Storm
 • ProBowling
 • Kegel
 • UK FTVS
 • Praha
 • Národní sportovní agentura