Juniorská bowlingová Extraliga 2017-18

Juniorská bowlingová Extraliga 2017/2018

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • §1. Vypisovatel

Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA)

Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 – Strahov

 • §2. Vedoucí soutěže

Předseda STK Jiří Beran st., e-mail: stk@czechbowling.cz

 • §3. Termíny a místo konání
 • 3.1.Termíny jsou uvedeny v příloze č. 3 těchto propozic a budou uvedeny na www.czechbowling.cz u každé příslušné soutěže.
 • 3.2.Místa konání budou upřesněna po uzávěrce přihlášek a zaslána na emaily kapitánů a organizačních pracovníků družstev.
 • 3.3.Hracím dnem Juniorské bowlingové Extraligy je neděle.
 • §4. Účastnický poplatek
  • 4.1.Poplatek za „Přihlášení družstva“ do soutěže se nehradí, přihlášení je zcela zdarma.
  • 4.2.Poplatkem za „Hrací den“ se rozumí poplatek hráče, případně družstva za hrací den a je stanoven na 220,- Kč za družstvo/ hrací den.
  • 4.3.Poplatek za „Hrací den“ se platí předem při prezenci družstva před zahájením hracího dne. Výše poplatku za hrací den je stanovena dle počtu družstev ve skupině.

  §5. Podmínky a právo účasti

  • 5.1.Každé družstvo, které má zájem o účast v lize, musí splňovat základní podmínky, které jsou uvedeny níže a zaplatit příslušný přihlašovací poplatek.
  • 5.2.Zaplacením přihlašovacího poplatku družstvo souhlasí s propozicemi soutěže.
  • 5.3.Družstva s právem účasti mohou tvořit buď hráči a hráčky stejného oddílu nebo družstva, která se skládají z hráčů rozdílné klubové příslušnosti, pokud splňují věkové podmínky účasti v Juniorské bowlingové Extralize 2017/2018. Hráči a hráčky startující na soupisce družstva z jiného oddílu se na soupisce uvedou pod svou klubovou příslušností. Účast hráčů rozdílné klubové příslušnosti ve smíšeném družstvu Juniorské bowlingové Extraligy 2017/2018 uvedených na soupisce se nepovažuje za střídavý start.
  • 5.4.Právo účasti mají všechna družstva, která do stanoveného termínu zašlou přihlášku do soutěže. Přihlášená družstva budou následně rozdělena do šesti až osmičlenných skupin vytvořených zejména podle působnosti jednotlivých oddílů na území ČR. O rozdělení do skupin rozhoduje s konečnou platností STK.
  • 5.5.Právo účasti v Juniorské bowlingové Extralize mají hráči a hráčky narozeni po 1. 7. 1999 a všech následujících ročníků. Spodní hranice věku hráče není stanovena, v případě hráčů nebo hráček mladších 7 let bude možnost startu v Juniorské bowlingové Extralize posouzena individuálně s ohledem na schopnost takového hráče fyzicky zvládnout hrací den a udržet schopnost obvyklé tempo zápasů. Posouzení provádí Komise mládeže. Horní hranice juniora s právem účasti v Juniorské bowlingové lize je stanovena tak, aby v průběhu soutěžního ročníku nedosáhl věku 19 let.
  • 5.6.Hráči a hráčky Juniorské bowlingové Extraligy starší 12-ti let se mohou souběžně účastnit i Extraligy (ligy dospělých). Upozorňujeme, že soutěže Juniorské bowlingové Extraligy a Extraligy mohou výjimečně probíhat ve stejném termínu.

  §6. Přihlášky

  • 6.1.Přihlášky a soupisky do Juniorské bowlingové Extraligy (dále jen Juniorská liga) se zasílají elektronicky na adresu stk@czechbowling.cz.
  • 6.2.Přihláška a soupiska jsou nedílnou součástí těchto propozic (viz příloha č. 1 a příloha č. 2).
  • 6.3.Termín uzávěrky přihlášek do ligy je 14. 9. 2017.
  • 6.4.Termín pro zaslání soupisek do ligy je 20. 9. 2017.
  • 6.5.Přihlášená družstva budou zveřejněna na www.czechbowling.cz.

  §7. Platnost

  • 7.1.Tyto propozice platí pro všechny skupiny Juniorské ligy řízené Sportovně technickou komisí (dále jen STK), pro soutěžní ročník 2017/2018.
  • 7.2.Propozice nabývají účinnosti dne 1. 7. 2017.

  §8. Postupy do celostátního Finále o titul Juniorský mistr České republiky 2017/2018 družstev

  • 8.1 Po skončení základní části Juniorské bowlingové Extraligy 2017/2018 proběhne celostátní finálový turnaj o titul „Juniorský mistr České republiky 2017/2018. Postupový klíč upravují samotné propozice Finále Juniorské Extraligy 2018 vydané nejpozději do 1.10.2017.

  §9. Ceny za umístění

  9.1 Družstva umístěná na 1. až 3. místě v každé skupině Juniorské bowlingové Extraligy získají ocenění za umístění. Ocenění obdrží každý hráč uvedený na základní soupisce.

  TECHNICKÁ USTANOVENÍ

  §10. Předpis

  Hraje se dle „Pravidel bowlingu“ mezinárodních pravidel ETBF a „Soutěžního řádu bowlingu ČBA“.

  §11. Průběh hracího dne

  • 11.1 Řádný průběh hracího dne zajišťuje hlavní rozhodčí.
  • 11.2 Zahájení hracího dne a prezenci družstev na jednotlivé hrací dny provádí hlavní rozhodčí nejpozději 30 minut před plánovaným začátkem 1. tréninku hracího dne.
  • 11.3 Ukončení prezence je 15 minut pře plánovaným začátkem 1. tréninku hracího dne.
  • 11.4 Čekací doba 15 minut běží od ukončení prezence do zahájení tréninku.

  §12. Systém soutěží

  12.1 Rozřazení, rozlosování a pořadí utkání soutěžního ročníku bude stanoveno v dokumentu pod názvem „Rozlosování soutěže“ a zveřejněno na webových stránkách ČBA .

  §13. Systém hry

  • 13.1 Tříčlenné družstva odehrají každou hru v hracím dni střídavě na páru drah - americký systém (čl. 2.9.1 Pravidel bowlingu).
  • 13.2 Družstva mají právo na trénink v rozsahu 10 min. před první hrou hracího dne, pokud nestanoví rozhodčí jinak.
  • 13.3 V případě smíšených družstev, nebo účasti dívčích týmů ve smíšené soutěži, je každé juniorce připočítán handicap 8 bodů.
  • 13.4 K dosaženému výsledku hráče družstva je připočítán „věkový“ hráčský handicap viz rozpis níže.
  • ročník narození - handicap:
  • 2000 – 02 bodů
  • 2001 – 04 bodů
  • 2002 – 06 bodů
  • 2003 – 08 bodů
  • 2004 – 10 bodů
  • 2005 – 15 bodů
  • 2006 – 20 bodů
  • 2007 – 25 bodů
  • 2008 – 30 bodů
  • 2009 – 35 bodů
  • 2010 – 40 bodů
  • 2011 – 45 bodů

  §14. Tabulka a její hodnocení

  • 14.1 Pořadí družstev v tabulce se řídí počtem získaných bodů v hodnocení družstev a body ze vzájemných zápasů hráčů (viz. § 15).
  • 14.2 V případě bodové rovnosti v tabulce rozhoduje o lepším umístění (v uvedeném pořadí):
  • 14.2.1 Vyšší součet výkonů (skóre včetně věkových a dívčích handicapů) družstva z odehraných hracích dní.
  • 14.2.2 Bodový zisk ze vzájemných utkání.
  • 14.2.3 Dodatkový zápas.

  §15. Bodové hodnocení družstev

  • 15.1 V utkání se hraje celkem o pět bodů, které se rozdělují takto: Hráči na prvních, druhých a třetích místech v sestavě spolu hrají vždy o bod. V případě nerozhodného výsledku má každý hráč půl bodu. Družstvo, které dosáhlo vyššího součtu výsledků svých hráčů, dostane dva body. V případě nerozhodného výsledku dostane každé družstvo jeden bod.
  • 15.2 Výsledek hráče je dán dosaženým výkonem, ke kterému jsou připočteny věkové a dívčí handicapy (viz. § 13).

  §16. Postupy a sestupy

  • 16.1 Z Juniorské bowlingové Extraligy se v ročníku 2017/2018 nesestupuje.

  §17. Rozlosování soutěží

  • 17.1 Rozlosování a případné změny v soutěžích budou zveřejňovány prostřednictvím oficiálních www stránek ČBA a budou zaslány na e-mailové adresy organizačních pracovníků a kapitánů družstev uvedených v přihlášce družstva.
  • 17.2 Rozhodčí je delegován nejpozději den před termínem konání hracího dne, jména hlavních rozhodčích budou zveřejněna na oficiálních www stránkách ČBA.
  • 17.3 Samostatné rozpisy hracích skupin budou s obsazením a rozlosováním skupin s herními časy zveřejněny nejpozději týden před vypsaným termínem konání.

  §18. Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí těchto Propozic:

  Příloha č. 1 – Přihláška družstva do soutěže
  Příloha č. 2 – Soupiska družstva
  Příloha č. 3 – Variabilní symboly a termíny soutěží

  OSTATNÍ USTANOVENÍ

  • §19. Povinnosti kapitána družstva
  • 19.1 Předkládá při prezenci před zahájením hracího dne platnou soupiskou družstva a registrační průkazy hráčů, kteří nastoupí k zápasům.
  • 19.2 Je povinen nahlásit rozhodčímu dodatečný střídavý start v průběhu hracího dne a zajistit dopsání hráče na soupisku družstva.
  • 19.3 Po ukončení zápasu je povinen zapsat výsledky svého družstva a svým podpisem stvrzuje v zápise o utkání správnost výsledků soupeře.

  §20. Zápis o utkání

  • 20.1 Hráči hrají proti sobě tak, jak jsou uvedeni na zápisu o utkání, a to tak, že proti sobě hrají hráči zapsaní dle svého pořadí.
  • 20.2 První zapisuje sestavu na zápis o utkání družstvo vedené v zápise o utkání jako první. Zapíše-li svoji sestavu na zápis o utkání družstvo vedené v zápise o utkání jako druhé, je takto zapsané pořadí hráčů platné a konečné. Na již zapsaném pořadí hráčů nelze nic měnit.

  §21. Povinnosti družstev

  • 21.1 Hráči nastupují ke hře v jednotném dresu klubu, za jehož družstvo nastupují k utkání.
  • 21.2 Za bowlingový dres jsou považovány shodné trikoty nebo košile. Hráči, kteří nemají jednotný dres, se vystavují možnosti postihu dle rozhodnutí DK.
  • 21.3 Hráči družstva jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto rozpisu, pravidel hry a respektovat rozhodnutí rozhodčího soutěže. V případě nerespektování povinností uložených tímto rozpisem může určený organizační pracovník udělit napomenutí a předat přestupek k řízení DK.

  §22. Právo změn

  STK-ČBA, jako řídící orgán soutěže, si vyhrazuje právo změn propozic a příloh.

  Ing. Karel Vopička v. r., president ČBA
  Jiří Beran v. r., předseda STK ČBA

  Přílohy

  Galerie

  Erben Roman
  Xbowling Team
  Erben Roman

  Erben Roman

  Xbowling Team
  Nejlepší hráč Prestige 6
  Závladská Svatava
  BK Klíše
  Závladská Svatava

  Závladská Svatava

  BK Klíše
  Nejlepší žena a nej. hráč Prestige 6, kat. P90
  Kováč Ondřej
  BC Tábor
  Kováč Ondřej

  Kováč Ondřej

  BC Tábor
  Nejlepší hráč Prestige 6, kat. P165
  Jelínek Lukáš
  Xbowling club
  Jelínek Lukáš

  Jelínek Lukáš

  Xbowling club
  Nejlepší junior Prestige 6
  Sýkorová Andrea
  bez klubové příslušnosti
  Sýkorová Andrea

  Sýkorová Andrea

  bez klubové příslušnosti
  Bodovací žebříček, nejlepší hráčka P190 - listopad
  Paračka Andrej
  Big Lebowski abides
  Paračka Andrej

  Paračka Andrej

  Big Lebowski abides
  Bodovací žebříček, nejlepší hráčka P165 - listopad