Zápis z VV

Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA ze dne 13.7. 2017 v Praze (restaurace Patium Zbraslav).

Přítomni: Vopička Karel, Beran Jiří, Spáčil Jan, Čepelák Jan, Marval Jiří, Havel Petr, Čepelák Josef, Schiner Daniel, Vondráček Adam, Burian Ivan.

Omluveni: Hlúch Tomáš, Vojtěch Sádlík st., Vojtěch Rosenberger

1. Zahájení

- Karel Vopička poděkoval odstupujícímu viceprezidentovi Josefu Čepelákovi za všechnu dosavadní práci s nadějí, že jeho práce pro český bowling bude i tak pokračovat v rámci regionu a klubu. Poté přivítal nové viceprezidenty zvolené na červnové VH Ivana Buriana a Jiřího Berana. Ivan Burian si v rámci své funkce vezme na starost sportovní reprezentaci ČR, Jiří Beran pak dohled na přípravu a průběh všech domácích soutěží (což je i ve shodě s jeho činností jako předsedy STK).

2. Hospodaření a rozpočet na novou sezónu

- VV projednal a schválil plán rozpočtu hospodaření na sezónu 2017-2018 s vyrovnaným hospodařením dle jednotlivých celků, viz příloha.

- VV schválil konečný výsledek hospodaření sezóny 2016-2017, tak jak byl předložen na VH ze dne 24. 6. 2017 projednán a vzat na vědomí, dle usnesení.

3. Zprávy a návrhy STK

- Předložena pracovní verze termínového kalendáře mistrovských soutěží ČBA a mezinárodních soutěží na 2018. VV vzal na vědomí a doporučuje zamluvit herny a publikovat termíny na webu v co nejkratším termínu

- Předložen projekt na vytvoření (a zařazení do kalendáře) nových mistrovských soutěží ještě v kalendářním roce 2017. Jedná se o MČR klubů/pětičlenných družstev a juniorské MČR dvojic. Oba projekty budou realizovány.

- Proběhla diskuze o pomalé hře nejen na Mistrovských soutěžích. STK vydá osvětový článek a proškolí rozhodčí. Bylo připomenuto, že napomenutí za pomalou hru dostala i reprezentační výprava ČR od rozhodčích na evropském šampionátu juniorů. Jedná se o vážný problém, který má vliv i na finanční náročnost soutěží – zvýšený počet hodin a je třeba ho řešit.

- Předložena a schválena aktualizace propozic turnajové série Kegel Prestige Tour 2017-2018.

- Diskutována možnost uspořádání MČR pětičlenných juniorských týmů s horní hranicí 21 nebo 23 let.

4. Organizační

- Jiří Beran navrhl propojení a zviditelnění všech zpráv a článků z webových stránek ČBA prostřednictvím facebooku ČBA. VV pověřila touto činností (manuální) dočasně Jiřího Marvala, do budoucna se počítá s automatickým propojením a zveřejňováním na obou platformách.

- VV uložilo předsedům všech komisí a předsedům regionů doplnil počet členů komisí a regionálních VV na minimální počet tří členů.

- Karel Vopička informoval o jednání ČKBF ohledně nového systému evidence členské základny. Na jeho návrh VV uložil sekretáři asociace provést kontrolu členské evidence a ověřit správnost všech údajů před přechodem na nový systém, který bude zaveden dle rozhodnutí ČKBF. Jako nejefektivnější se jeví možnost nevyvíjet nový elektronický systém samostatně a využít již existují systém z kuželek. Kromě finanční úspory bude garantována i jednotná metodika.

- VV odhlasoval změnu podmínek pro zařazování komerčních turnajů do turnajového kalendáře a to od 1. 7. 2017. Zveřejnění turnajů kategorie B a C bude nyní pro pořadatele zcela zdarma. STK navrhla rozšířit propojení a zviditelnění článků z webových stránek ČBA na facebook i pro turnaje kategorie A.

- Diskutováno zpomalení uveřejňování (respektive časová prodleva) článků na modré (turnajové) části webu. Je třeba řešit a vrátit rychlost zveřejňování příspěvků na původní úroveň. Bude vyřešeno nejpozději v průběhu podzimu 2017.

5. Nominační podmínky 2017- 2018

- Předseda Komise pro reprezentaci Jan Spáčil informoval o změnách v personálním obsazení komise, která bude pracovat ve složení: Spáčil, Hlúch, Burian, Vondráček a Čepelák ml.

- Jako manažer reprezentace pro nadcházející šampionáty byl VV určen nový viceprezident ČBA Ivan Burian, který informoval o svých záměrech a plánech v této oblasti.

- VV odhlasoval doplnění Kodexu reprezentanta o povinnost bezplatné pomoci reprezentantů na tréninkových a osvětových akcích ČBA v symbolickém časovém rozsahu (8 hodin ročně)

- Komise pro reprezentaci informovala o nominaci Jana Macka na ECC 2017 ve Vídni (Úřadující Mistr ČR 2017 Jaroslav Lorenc jako obhájce vítězství na ECC 2016 má právo startu, ČR může tedy nominovat dva hráče v kategorii mužů) v souladu s Nominačními podmínkami reprezentace pro rok 2017.

- Projednány a schváleny Nominační podmínky reprezentace pro evropské a světové šampionáty v roce 2018. Budou vydány na webu v samostatném článku.

- Adam Vondráček byl určen jako hlavní trenér pro reprezentační výběr žen pro EWC 2018.

- Juha Maya byl potvrzen jako hlavní trenér pro reprezentační výběr mužů pro WC 2017 v USA (dříve Kuvajt). VV v rámci snížení zvýšených nákladů na WC 2017 v souvislosti se změnou místa konání rozhodl, že jako manažer reprezentační výpravy pojede na akci Ivan Burian (bez nároku na odměnu a plně ve své režii).

- VV schválil vytvoření směrnice upravující jednotnou odměnu pro tuzemské trenéry (obdoba Řádu rozhodčích) při jejich výjezdu na evropské nebo světové šampionáty. Maximální odměna za den by činila 1500 Kč.

6. Nábor a rozvoj mládeže

- Petr Havel představil návrh a pracovní verzi letáku pro nábor dětí do bowlingových kroužků a nových bowlingových juniorských lig, který dozná ještě drobných změn a úprav. K zapojení jednotlivých bowlingových center do činnosti s mládeží se formou osvěty a vzniklých letáků se nabídl komunikovat Tomáš Bílek a je vítáno i zapojení všech předsedů regionů

- Diskuze na téma BOTUŠ a případné celostátní finále pod patronací ČBA tohoto již fungujícího projektu na centrech Benedikt Most a Bowland Olomouc. Vítána spolupráce a realizace projektu BOTUŠ na dalších centrech.

- Představen projekt Jiřího Berana ml. s názvem Bowlingová liga středních škol (BLSŠ).

- Prezident zdůraznit nutnost dokončit koncepci práce s mládeží, nastavit podmínky podpory pro rok 2017 a 2018 a především přikročit k realizaci. Není nutné aplikovat jeden přístup na všech centrech/regionech, někde může fungovat BOTUŠ, někde bowlingové kroužky a někde třeba ligy středních škol nebo další aktivity. Příští VV se bude této problematice plně věnovat.

Zapsal J. Marval

Schválil K. Vopička

Přílohy

Krátké zprávy

30.06.2018 v 14:04

Na mistrovství Evropy seniorů 2018 získala dvojice Lébrová - Nováková bronzovou medaili. Gratulujeme!

30.06.2018 v 14:04

Na mistrovství Evropy seniorů 2018 získala dvojice Hanusíková - Hanušová zlatou medaili. Gratulujeme!

30.06.2018 v 09:25

Na mistrovství Evropy seniorů 2018 získala trojice Uhlíř-Drábek-Hindrák stříbrnou medaili. Gratulujeme!

Galerie

Lorenc Jaroslav ml.
expert King Pins
Lorenc Jaroslav ml.

Lorenc Jaroslav ml.

expert King Pins
Nejlepší hráč Prestige 2017-2018
Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club
Nejlepší hráč Prestige 2017-2018, kat. P190
Petáková Anna
Rabbits Praha
Petáková Anna

Petáková Anna

Rabbits Praha
Nejlepší hráčka Prestige 2018-2019
Stupka Jan
KRPA
Stupka Jan

Stupka Jan

KRPA
Nejlepší hráč Prestige 2017-2018, kat. P165