Zápis z VV

Zápis z jednání Výkonného výboru ČBA ze dne 13.7. 2017 v Praze (restaurace Patium Zbraslav).

Přítomni: Vopička Karel, Beran Jiří, Spáčil Jan, Čepelák Jan, Marval Jiří, Havel Petr, Čepelák Josef, Schiner Daniel, Vondráček Adam, Burian Ivan.

Omluveni: Hlúch Tomáš, Vojtěch Sádlík st., Vojtěch Rosenberger

1. Zahájení

- Karel Vopička poděkoval odstupujícímu viceprezidentovi Josefu Čepelákovi za všechnu dosavadní práci s nadějí, že jeho práce pro český bowling bude i tak pokračovat v rámci regionu a klubu. Poté přivítal nové viceprezidenty zvolené na červnové VH Ivana Buriana a Jiřího Berana. Ivan Burian si v rámci své funkce vezme na starost sportovní reprezentaci ČR, Jiří Beran pak dohled na přípravu a průběh všech domácích soutěží (což je i ve shodě s jeho činností jako předsedy STK).

2. Hospodaření a rozpočet na novou sezónu

- VV projednal a schválil plán rozpočtu hospodaření na sezónu 2017-2018 s vyrovnaným hospodařením dle jednotlivých celků, viz příloha.

- VV schválil konečný výsledek hospodaření sezóny 2016-2017, tak jak byl předložen na VH ze dne 24. 6. 2017 projednán a vzat na vědomí, dle usnesení.

3. Zprávy a návrhy STK

- Předložena pracovní verze termínového kalendáře mistrovských soutěží ČBA a mezinárodních soutěží na 2018. VV vzal na vědomí a doporučuje zamluvit herny a publikovat termíny na webu v co nejkratším termínu

- Předložen projekt na vytvoření (a zařazení do kalendáře) nových mistrovských soutěží ještě v kalendářním roce 2017. Jedná se o MČR klubů/pětičlenných družstev a juniorské MČR dvojic. Oba projekty budou realizovány.

- Proběhla diskuze o pomalé hře nejen na Mistrovských soutěžích. STK vydá osvětový článek a proškolí rozhodčí. Bylo připomenuto, že napomenutí za pomalou hru dostala i reprezentační výprava ČR od rozhodčích na evropském šampionátu juniorů. Jedná se o vážný problém, který má vliv i na finanční náročnost soutěží – zvýšený počet hodin a je třeba ho řešit.

- Předložena a schválena aktualizace propozic turnajové série Kegel Prestige Tour 2017-2018.

- Diskutována možnost uspořádání MČR pětičlenných juniorských týmů s horní hranicí 21 nebo 23 let.

4. Organizační

- Jiří Beran navrhl propojení a zviditelnění všech zpráv a článků z webových stránek ČBA prostřednictvím facebooku ČBA. VV pověřila touto činností (manuální) dočasně Jiřího Marvala, do budoucna se počítá s automatickým propojením a zveřejňováním na obou platformách.

- VV uložilo předsedům všech komisí a předsedům regionů doplnil počet členů komisí a regionálních VV na minimální počet tří členů.

- Karel Vopička informoval o jednání ČKBF ohledně nového systému evidence členské základny. Na jeho návrh VV uložil sekretáři asociace provést kontrolu členské evidence a ověřit správnost všech údajů před přechodem na nový systém, který bude zaveden dle rozhodnutí ČKBF. Jako nejefektivnější se jeví možnost nevyvíjet nový elektronický systém samostatně a využít již existují systém z kuželek. Kromě finanční úspory bude garantována i jednotná metodika.

- VV odhlasoval změnu podmínek pro zařazování komerčních turnajů do turnajového kalendáře a to od 1. 7. 2017. Zveřejnění turnajů kategorie B a C bude nyní pro pořadatele zcela zdarma. STK navrhla rozšířit propojení a zviditelnění článků z webových stránek ČBA na facebook i pro turnaje kategorie A.

- Diskutováno zpomalení uveřejňování (respektive časová prodleva) článků na modré (turnajové) části webu. Je třeba řešit a vrátit rychlost zveřejňování příspěvků na původní úroveň. Bude vyřešeno nejpozději v průběhu podzimu 2017.

5. Nominační podmínky 2017- 2018

- Předseda Komise pro reprezentaci Jan Spáčil informoval o změnách v personálním obsazení komise, která bude pracovat ve složení: Spáčil, Hlúch, Burian, Vondráček a Čepelák ml.

- Jako manažer reprezentace pro nadcházející šampionáty byl VV určen nový viceprezident ČBA Ivan Burian, který informoval o svých záměrech a plánech v této oblasti.

- VV odhlasoval doplnění Kodexu reprezentanta o povinnost bezplatné pomoci reprezentantů na tréninkových a osvětových akcích ČBA v symbolickém časovém rozsahu (8 hodin ročně)

- Komise pro reprezentaci informovala o nominaci Jana Macka na ECC 2017 ve Vídni (Úřadující Mistr ČR 2017 Jaroslav Lorenc jako obhájce vítězství na ECC 2016 má právo startu, ČR může tedy nominovat dva hráče v kategorii mužů) v souladu s Nominačními podmínkami reprezentace pro rok 2017.

- Projednány a schváleny Nominační podmínky reprezentace pro evropské a světové šampionáty v roce 2018. Budou vydány na webu v samostatném článku.

- Adam Vondráček byl určen jako hlavní trenér pro reprezentační výběr žen pro EWC 2018.

- Juha Maya byl potvrzen jako hlavní trenér pro reprezentační výběr mužů pro WC 2017 v USA (dříve Kuvajt). VV v rámci snížení zvýšených nákladů na WC 2017 v souvislosti se změnou místa konání rozhodl, že jako manažer reprezentační výpravy pojede na akci Ivan Burian (bez nároku na odměnu a plně ve své režii).

- VV schválil vytvoření směrnice upravující jednotnou odměnu pro tuzemské trenéry (obdoba Řádu rozhodčích) při jejich výjezdu na evropské nebo světové šampionáty. Maximální odměna za den by činila 1500 Kč.

6. Nábor a rozvoj mládeže

- Petr Havel představil návrh a pracovní verzi letáku pro nábor dětí do bowlingových kroužků a nových bowlingových juniorských lig, který dozná ještě drobných změn a úprav. K zapojení jednotlivých bowlingových center do činnosti s mládeží se formou osvěty a vzniklých letáků se nabídl komunikovat Tomáš Bílek a je vítáno i zapojení všech předsedů regionů

- Diskuze na téma BOTUŠ a případné celostátní finále pod patronací ČBA tohoto již fungujícího projektu na centrech Benedikt Most a Bowland Olomouc. Vítána spolupráce a realizace projektu BOTUŠ na dalších centrech.

- Představen projekt Jiřího Berana ml. s názvem Bowlingová liga středních škol (BLSŠ).

- Prezident zdůraznit nutnost dokončit koncepci práce s mládeží, nastavit podmínky podpory pro rok 2017 a 2018 a především přikročit k realizaci. Není nutné aplikovat jeden přístup na všech centrech/regionech, někde může fungovat BOTUŠ, někde bowlingové kroužky a někde třeba ligy středních škol nebo další aktivity. Příští VV se bude této problematice plně věnovat.

Zapsal J. Marval

Schválil K. Vopička

Přílohy

Krátké zprávy

23.02.2018 v 10:44

Právě byla zveřejněna obsazovačka na 9. turnaj Kegel Prestige, který se bude konat v Pardubicích.

14.02.2018 v 09:39

Právě byly otevřeny obsazovačky na březnové MČR dvojic seniorů 2018, které se koná v Pardubicích.

11.02.2018 v 12:54

Marek Talpa zahrál v 1.kole Extraligy ČBL západ o finále Perfect Game 300

11.02.2018 v 12:54

Jaroslav Lorenc ml. zahrál v 1.kole Extraligy ČBL západ o finále Perfect Game 300

08.02.2018 v 13:25

Extraliga juniorské ligy se bude na všech centrech hrát na místních housech.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club
Vítěz 8. turnaje PRESTIGE
Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club
Nejlepší hráč kat. P190 na 8.turnaji PRESTIGE
Krummerová Eliška
Tacl Letohrad
Krummerová Eliška

Krummerová Eliška

Tacl Letohrad
Nejlepší hráč kat. P165 na 8.turnaji PRESTIGE
Petáková Anna
Rabbits Praha
Petáková Anna

Petáková Anna

Rabbits Praha
Nej. žena na 8.turnaji PRESTIG8